Høring - forslag til midlertidig hjemmel for pålegg om undersøkelse og tvangstesting for covid-19 mv

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer om at personer som skal uttransporteres til fremmed stat etter utlendingsloven, utleveringsloven eller arrestordreloven kan pålegges en undersøkelse for å avdekke om de er smittet med covid-19 eller tvangstestes i den forbindelse, dersom dette er nødvendig for å gjennomføre uttransporteringen. Departementet foreslår videre å flytte bestemmelser om elektronisk oversendelse av utleveringsbegjæringer og rettsanmodninger fra midlertidig lov 17. desember 2021 om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 til ny midlertidig lov om enkelte tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2022

Vår ref.: 22/590

Høring - forslag til midlertidig hjemmel for pålegg om undersøkelse og tvangstesting for covid-19 mv  


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om en midlertidig hjemmel for pålegg om undersøkelse og tvangstesting for covid-19 i utlendingsloven og en ny midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19. Formålet med forslagene er blant annet å sikre gjennomføringen av endelige vedtak i utlendings-, utleverings- og arrestordresaker.

I høringsnotatet foreslås det at personer som skal uttransporteres etter utlendingsloven, utleveringsloven eller arrestordreloven kan pålegges en undersøkelse for å avdekke om de er smittet med covid-19, dersom dette er nødvendig for å gjennomføre uttransporteringen. Videre foreslås det at en slik test kan tas mot vedkommendes vilje og medvirkning, der vedkommende nekter å følge opp pålegget og testen anses nødvendig for å sikre uttransportering.

Det foreslås også at midlertidige bestemmelser om elektronisk oversendelse av utleveringsbegjæringer og rettsanmodninger flyttes til ny midlertidig lov om enkelte tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av covid-19. Bestemmelsene er i dag plassert i midlertidig lov 17. desember 2021 om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19.

Fordi det er nødvendig å få på plass det aktuelle tiltaket så raskt som mulig, og for at det skal kunne få virkning under den pågående pandemien, er det nødvendig med forkortet høringsfrist.

Høringsfristen er 1. mars 2022.

Vi ber om at høringsinstansene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på Regjeringen.no.

Med hilsen

Siri Johnsen
avdelingsdirektør

Kenneth Baklund 
spesialrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)
Barneombudet
Datatilsynet
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Domstolsadministrasjonen
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norad
Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Personvernnemnda
Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sivilombudet
Statsadvokatembetene
Statsforvalterne
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)
Økokrim

Advokatforeningen
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomité
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Flyktninghjelpen
Folk og forsvar
Forsvarergruppen av 1977
Gatejuristen
Human Rights Houses
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbundet
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Norsk Folkehjelp
Norsk Innvandrerforum
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)
Rettspolitisk forening
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Politihøgskolen