Rapport fra utredning om Forsvarets rolle i nordsjødykking

Forsvarsdepartementet ga i 2015 Forsvaret et oppdrag om å klargjøre deres rolle i Nordsjødykking. Rapporten fra dette arbeidet er nå ferdig og Forsvarsdepartementet er i gang med å vurdere innholdet og konklusjonene i rapporten.

Forsvarsdepartementet ga i 2015 Forsvaret et oppdrag om å klargjøre deres rolle i Nordsjødykking. Klargjøringen skulle særlig omhandle tiden da pionerdykking fant sted, altså på 60- og 70-tallet, men også senere aktiviteter kunne være av interesse. Forsvaret ble blant annet bedt om å belyse hvorvidt og eventuelt hvordan Forsvaret har vært involvert i å innhente og anvende tabeller for dypvannsdykking. I tillegg skulle det undersøkes om Forsvaret ga oppdrag om dypvannsdykking, og om de eventuelt deltok med personell til dette.

Saken kom opp som følge av en dialog med Nordsjødykker Alliansen, der det blant annet ble kjent at to militære marinedykkere på vegne av Direktoratet for arbeidstilsynet hadde deltatt i forsøksdykk i Tyskland, og kommet tilbake med skader. Undersøkelser i denne saken resulterte i at Forsvarsdepartementet i 2015 utbetalte en kompensasjon til de to dykkerne, som nå er pensjonister. Nordsjødykker Alliansen var også opptatt av å bringe på det rene hvordan dykkertabeller var anskaffet, for så å bli anvendt innen oljevirksomheten, og om Forsvaret hadde vært involvert i kritikkverdig dykking i Nordsjøen.

Rapporten fra dette arbeidet er nå ferdig. Forsvarsdepartementet er nå i gang med å vurdere innholdet og konklusjonene i rapporten.

Rapporten kan leses her:

Rapporten om nordsjødykking.pdf

Rapportens vedlegg 1-5.pdf

Rapportens vedlegg 6-11.pdf

Med unntak av én setning publiseres rapporten i sin helhet. Setningen som er skjermet omhandler ikke historiske fakta men nåtidens praksis, og er i tråd med sikkerhetslovens bestemmelser.

Til toppen