Rapport om organisering av Skatteetaten

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag mottatt en rapport fra Skattedirektoratet som skisserer forslag til fremtidig overordnet organisering av etaten.

Utredningen legger opp til en organisasjonsmodell basert på landsdekkende oppgaveløsning. I vurderingen har Skatteetaten lagt vekt på å finne en modell som legger til rette for tydeligere styringslinjer, mer effektiv oppgaveløsning og mindre behov for koordinering enn hva dagens organisering har. Strukturen med 57 skattekontor ligger fast og skissert organisering vil ikke medføre endring i etatens geografiske tilstedeværelse. Etaten skal arbeide videre med detaljeringen av forslaget til organisasjonsmodell.

Finansdepartementet vil først ta endelig stilling til forslaget etter at konsekvensene er nærmere utredet. Rapporten er et svar på Finansdepartementets oppdragsbrev av 16. februar 2016.

 Les mer: