Regjeringen ber om Stortingets samtykke til å ratifisere konvensjonen som gjør IALA til en mellomstatlig organisasjon

Det er fremforhandlet en ny konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA). Det betyr at IALA blir et eget folkerettssubjekt i form av en mellomstatlig organisasjon. Da vil organisasjonen være underlagt folkeretten, som gjelder mellom stater, og ikke ett lands lover. Stortinget må samtykke til å ratifisere denne konvensjonen.

- Norge har en lang og utfordrende kyst med en betydelig maritim navigasjonsinfrastruktur og maritime navigasjonstjenester. Det er viktig at Norge deltar i IALAs arbeid om internasjonale standarder, retningslinjer og anbefalinger for maritime navigasjonsinnretninger og-tjenester, som fyr og sjømerker, elektroniske navigasjonshjelpemidler og sjøtrafikksentraltjenester. Det vil sikre god infrastruktur langs kysten vår og ivareta Norges interesse i en sikker og effektiv sjøtransport, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen har lagt fram en proposisjon til Stortinget der de ber om samtykke til å ratifisere den nye konvensjonen.

Fra stiftelse til mellomstatlig organisasjon

IALA heter i dag Den internasjonale sammenslutningen for fyr- og merkevesen (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities). Den ble opprettet i 1957 som en stiftelse under fransk rett. I dag er det de nasjonale kystmyndigheter og kystvakter som er medlemmer. Kystverket er medlem fra norsk side.

Den nye konvensjonen etablerer IALA som et eget folkerettssubjekt i form av en mellomstatlig organisasjon. Det vil si at den nå er underlagt folkeretten, som er rettsregler som gjelder mellom stater. Den får dermed også nytt navn. Endringen til mellomstatlig organisasjon vil styrke organisasjonens arbeid for utvikling og bruk av internasjonale standarder, retningslinjer og anbefalinger for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester.

Den nye konvensjonen ble vedtatt på en diplomatkonferanse i Kuala Lumpur, Malaysia, 28. februar 2020, og den ble åpnet for undertegning 27. januar 2021. Norge undertegnet konvensjonen 22. mars 2021, som det femte landet. Trinn to i Norges tilslutning til konvensjonen er ratifisering, som regjeringen nå ber Stortinget om å samtykke til. Nå er det Norge som blir medlem av IALA.

IALA har som formål å bringe sammen myndigheter og organisasjoner, for å legge til rette for sikker og effektiv sjøtrafikk gjennom forbedring og harmonisering av maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester.

Konvensjonen bestemmer at IALA skal være en teknisk, konsultativ organisasjon, og kan fastsette ikke-bindende anbefalinger, retningslinjer og standarder. Dette innebærer at det fremdeles vil være Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) som gir bindende regler knyttet til maritim navigasjonsinfrastruktur, mens IALA gir tekniske innspill til IMO.

For mer informasjon, se: Prop. 164 S (2020-2021) Samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) av 27. januar 2021