Regjeringen sikrer ExtraStiftelsen for fremtiden

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen rydder opp på lotterifeltet, og har i dag oversendt et forslag om endringer i pengespilloven til Stortinget. Forslaget vil gi helse- og rehabiliteringsformål en fast andel av Norsk Tippings overskudd gjennom ExtraStiftelsen. Både dagens formål og helse- og rehabiliteringsformålene vil i all hovedsak motta tippemidler omtrent som i dag.

Spillet Extra eies av ExtraStiftelsen og Norsk Tipping i fellesskap. Norsk Tipping har drevet spillet siden oppstarten i 1996. Lotteriets fulle overskudd har tilfalt ExtraStiftelsen, som har fordelt midlene videre til ulike helseprosjekter. Spillet Extra har vært i en særstilling utenfor regelverket i lang tid, med unntak fra blant annet omsetningsgrensene som har vært gjeldende for andre private lotterier.

ESA åpnet i 2014 sak mot Norge på grunn av ufullstendig regelverk og uryddig praksis på lotterifeltet tidligere.

– Vi har gjennomført en rask opprydning i lotteriregelverket for å hindre at ESA tok Norge til EFTA-domstolen for brudd på EØS-avtalen. En konsekvens av denne opprydningen er at alle private aktører fremover må forholde seg til det samme rammeverket og at ExtraStiftelsen ikke kan særbehandles, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Regjeringen har åpnet opp for fem nye lotterier med begrenset omsetning. Omsetningsgrensene er imidlertid langt lavere enn det som har vært gjeldende for spillet Extra, og spillet vil i framtiden ikke kunne drives videre på samme vilkår som i dag.

Regjeringen foreslår en lovendring som vil sikre ExtraStiftelsen en fast andel av Norsk Tippings totale overskudd, mot at spillet Extra overføres til Norsk Tippings ordinære portefølje. Den foreslåtte lovendringen vil styrke enerettsmodellen i og med at pengespillene og lotteriene med størst omsetning vil bli forvaltet av Norsk Tipping innenfor selskapets helhetlige portefølje.

– ExtraStiftelsen er et godt formål som gir støtte til mange prosjekter på helsefeltet som ellers ikke ville blitt realisert. Jeg er glad for at vi har funnet en løsning hvor ExtraStiftelsen kan videreføre sitt arbeid, samtidig som andre formål som i dag mottar midler fra Norsk Tippings overskudd ivaretas, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Lovforslaget som er lagt fram vil sikre ExtraStiftelsen en trygg økonomi og trolig økte inntekter i årene som kommer.