Enighet om Reindriftsavtalen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) har i dag blitt enige om Reindriftsavtalen for 2022/2023.

Avtalen har en ramme på 180 millioner kroner, det er en økning på 15,5 millioner kroner sammenlignet med inneværende avtale.

Hovedprioriteringene i Reindriftsavtalen for 2022/2023 er direkte tilskudd, ivaretakelse av reindriftens arealer, klimatilpasning og beredskap i reindriften, rekruttering og infrastrukturtiltak. Prioriteringene innebærer en betydelig styrking av næringens rammevilkår.

– Jeg er fornøyd med at vi nå har inngått avtale med Norske reindriftsamers landsforbund, sier Sandra Borch. – Som landbruks- og matminister er det viktig for meg å sikre reindriften gode rammevilkår og bidra til å videreutvikle en bærekraftig reindrift. De direkte tilskuddene har økt med 11 millioner kroner og totalt er det avsatt 108,7 millioner kroner til direkte tilskudd. Jeg mener at avtalen legger til rette for en god utvikling av reindriftens produksjon og lønnsomhet, sier Borch.

Leder i NRL Inge Even Danielsen og Statens forhandlingsleder Viil Søyland
Leder i NRL Inge Even Danielsen og Statens forhandlingsleder Viil Søyland Foto: Landbruks- og matdepartementet

Klimaendringene medfører både endringer i driftsmønsteret og uforutsette hendelser for reindriften. Hyppige forekomster av låste beiter gir merkostnader og krever investeringer. Avtalepartene er derfor enige om en betydelig økning av distriktstilskuddet, for å legge til rette for felles investeringer i utstyr som kan bidra til klimatilpasning. Dette må også sees i sammenheng med prioriteringen av infrastrukturtiltak og økningen i avsetning til kriseberedskapsfondet.

For å redusere risikoen for CWD og andre sykdommer har avtalepartene, som et engangstiltak, blitt enige om et tilskudd for uttak av simler for slaktesesongen 2022/2023. Formålet med tilskuddet er å ta ut flere simler enn normalt.

Avtalepartene er enige om å prioritere tiltak til rekruttering, og har derfor økt etableringstilskuddet med 1,7 millioner kroner. Det avsettes 5, 2 millioner kroner til etableringstilskudd. Tilskuddet har som formål å støtte opp om reindriftsutøvere under 35 år som skal etablere en egen enhet. Samtidig skal tilskuddet stimulere til strukturendringer ved at siidaandeler blir overdratt til personer under 35 år.

Avtalen signeres av leder i NRL Inge Even Danielsen og Statens forhandlingsleder Viil Søyland.
Avtalen signeres av leder i NRL Inge Even Danielsen og Statens forhandlingsleder Viil Søyland. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Tilskuddet er viktig for å få unge krefter inn i reindriften. Det er vanlig at det påløper større kostnader i en oppstartsfase. Økningen i tilskuddet vil lette oppstarten for unge reindriftsutøvere, sier landbruks- og matministeren.