RNB: 3 millioner kroner til prosjektet Våre nye barn

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår 3 millioner kroner til SOS-barnebyer for å sette i gang prosjektet Våre nye barn. Prosjektet skal utvikle en ny modell for hvordan kommunene bedre kan ta imot, bosette og integrere enslige mindreårige flyktninger.

- Prosjektet vil prøve ut en boform som er bra for barna fordi de blir en del av en familie med tilhørighet i et lokalmiljø slik at barna så raskt som mulig kan delta sammen med jevnaldrende. Samtidig vil familiehjem ofte være mer kostnadseffektive enn bofellesskap med bemanning, sier barneminister Solveig Horne (FrP).

Modellen vil bli utviklet i samarbeid med Asker kommune som skal rekruttere og følge opp familiehjem, etter en modell av SOS-barnebyers familiehjem. Hvert familiehjem skal kunne ta imot 2-5 enslige mindreårige flyktninger. Utgiftene til familiehjemmene dekkes av statlige tilskuddsordninger og kommunene.

Tirsdag besøkte barneminister Solveig Horne Askers første familiehjem

-  Prosjektet skal samarbeide med lokalt næringsliv og frivillige slik at barna så raskt som mulig skal kunne delta i lokalmiljøet. Jeg mener vi trenger å utvikle og prøve ut flere måter å trekke inn næringsliv og frivillighet på, noe dette prosjekt har som mål å bidra til, sier statsråden.

Kontakt og vennskap med jevnaldrende er en forutsetning for at barn får en god hverdag. SOS-barnebyer ønsker å utvikle nye ideer for hvordan ungdom kan komme i kontakt med hverandre blant annet ved å prøve ut en mentorordning.

Erfaringsguide til kommunene

Gitt den økte tilstrømmingen av asylsøkere, har særlig nye bosettingskommuner behov for informasjon og veiledning.

- Flere kommuner etterspør informasjon. Det er derfor nyttig at dette prosjektet vil samle sine erfaringer i en erfaringsguide og spre dem til andre kommuner, sier Horne.

Tiltaket er en oppfølging av anmodningsvedtak fra integreringsforliket på Stortinget: "Stortinget ber regjeringen om å sørge for et bredt spekter av botilbud med sterk barnefaglig kompetanse, herunder vurdere ulike former for bofelleskap, eksempelvis fosterhjemsordninger, SOS-barnebyer, samt benytte folkehøyskoler der det er ledig kapasitet."