Sier ja til utvidelse av næringsområde i Brekstad by i Ørland kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utvidelse av Brekstadbukta næringsområde. – Vi har lyttet til kommunens behov for næringsareal, og mener at hensynet til miljø- og landskapsverdiene i området kan sikres, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ørland kommune satser på næringsutvikling og har vedtatt en områderegulering som åpner for utvidelse av Brekstadbukta næringsområde ved utfylling i sjøen. Næringsområdet skal utvikles i to trinn. Trinn 1 skal avsluttes med en gang- og sykkelveg mellom Brekstad sentrum og friområdet Bruholmen. Trinn 2 skal avsluttes med flomvoll mot sjøen og turveg på toppen.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fremmet innsigelse til planen. Fylkesmannen la vekt på at Brekstadbukta har stor verdi som raste- og oppholdsområde for fugl, og at bukta er et viktig natur- og friluftsområde for Brekstad by. Fylkesmannen mente også at kommunen har god tilgang til næringsareal andre steder.

– Ørland kommune har en krevende arealsituasjon med mye dyrket mark, våtmarksområder av nasjonal og internasjonal betydning, kulturminner av nasjonal verdi og den nye kampflybasen med støysoner. Dette innebærer at kommunen må ha et langsiktig perspektiv i arealplanleggingen, og utnytte godkjente byggeområder effektivt, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt avgjørende vekt på kommunens ønske om å legge til rette for utvidelse av næringsområdet, og mener at hensynet til miljø- og landskapsverdiene i området kan ivaretas ved en miljøundersøkelse og detaljert planlegging av trinn 2.

Miljøundersøkelsen skal dokumentere fuglenes bruk av Brekstadbukta etter utbygging av trinn 1, og gi grunnlag for endelig utforming og vilkår for gjennomføring av trinn 2.

Områderegulering for Brekstadbukta næringsområde i Ørland kommune - avgjørelse i innsigelsessak

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen