Rapport fra et partssammensatt utvalg

Nyheter
Rapport fra et partssammensatt utvalg

Sikring av feriepenger

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Denne utredningen er fra et partssammensatt utvalg oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet som handler om sikring av feriepenger.

Departementet oppnevnte i 2020 et utvalg som ble bedt om å vurdere spørsmål knyttet til sikring av feriepenger. Utvalget har bestått av representanter fra de åtte største hovedorganisasjonene i arbeidslivet og har vært ledet av Torberg Falch, professor i samfunnsøkonomi. 

Mandatet har vært å belyse virksomhetenes feriepenge­utbetalinger og vurdere om det er behov for tiltak som i større grad enn i dag sikrer utbetaling av feriepenger til rett tid.

Utvalget har innhentet kunnskap om i hvilket omfang ansatte i privat sektor ikke får utbetalt feriepenger og årsakene til dette. Funnene viser at svært få virksomheter har opplevd problemer med å utbetale feriepenger, og at det er få arbeidstakere som ikke får utbetalt feriepengene til rett tid. Utvalget har vurdert mulige sikringsordninger som kan bidra til rettidig utbetaling av feriepenger, men vurderer at de økonomiske og administrative kostnadene ved disse vil være for store i forhold til problemet. Utvalget foreslår isteden andre og mindre belastende tiltak som kan bidra til rettidig utbetaling av feriepengene. Utvalget har også vurdert behovet for endringer i enkelte bestemmelser i ferieloven på bakgrunn av problemstillinger som har vært reist i forbindelse med covid-19-pandemien, men foreslår ingen endringer.