Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Svar på skriftlig spørsmål frå Næringskommiteens medlem frå Kristelig Folkeparti, Line Henriette Hjemdal

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå næringskomiteen vedrørende Prop 127 S (2014-2015) om jordbruksoppgjøret, Vedlegg 4 Nasjonal jordvernstrategi - Anslag over omdisponering av dyrka jord i Nasjonal transportplan (NTP).

Næringskommiteen v/Line Henriette Hjemdal har følgande spørsmål:

"Hva var anslaget i Nasjonal Transportplan (NTP) da omdisponeringsmålet ble halvert i 2003?" 

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.