Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål til Dokument 8:6 S (2013–2014) Representantforslag om å fase ut investeringene i fossil energi i Statens pensjonsfond utland

Det vises til spørsmål fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe 3. desember: «I det nevnte brevet til Stortingets finanskomite skriver finansministeren: «Generelt er det nok mer hensiktsmessig å søke løsninger på etterspørselssiden.» Hvilke tiltak sikter finansministeren til i denne sammenhengen?»

Mitt poeng i avsnittet som omhandlet en påstått motsetning mellom investeringsstrategien for SPU og Norges mål for klimapolitikken, var at en utfasing av SPUs investeringer i fossil energi ikke kan forventes å endre tilbudet av olje, gass og kull. Etterspørselen etter disse produktene kan derimot påvirkes kanskje særlig ved tiltak som øker prisen på karbonutslipp. Jeg viser til regjeringens klimapolitikk. Utfordringen løses ikke gjennom SPU.

Det kan derimot være mer hensiktsmessig for en investor som SPU å søke å påvirke selskapene i porteføljen til å håndtere den klimarisiko som selskapene selv mener de er utsatt for på en god måte, slik Norges Bank gjør gjennom forventningene de stiller til hvordan bedrifter møter klimautfordringen. Norges Bank skriver blant annet i sitt forventningsdokument at «et markedsbasert avgiftssystem for klimagassutslipp kan redusere den langsiktige risikoen forbundet med klimaendringer. Det kan legge til rette for en bedre fordeling av kapital og ressurser som igjen bidrar til å redusere klimagassutslipp og hjelpe markeder med å tilpasse seg klimaendringer. NBIM støtter reguleringstiltak og industristandarder som gjør grønne investeringer mer lønnsomme og reduserer fondets langsiktige risikoeksponering.»

Banken skriver videre «vi forventer at selskaper vurderer klimarisiko når de utfører risikoanalyser, utvikler forretningsstrategier og handlingsplaner, og ellers rapporterer om sine aktiviteter og resultater». For Statens pensjonsfond utland, som en bredt diversifisert investor, kan slike tiltak bidra til å støtte opp under porteføljens verdi over tid. Norges Bank forventer blant annet at selskapene «gjennomfører konkrete tiltak for å redusere sin risikoeksponering og dra nytte av nye forretningsmuligheter som oppstår i kjølvannet av hvordan markedet og myndigheter imøtekommer klimaproblemet. [...] De kan blant annet omfatte tiltak for å redusere energi- og ressursforbruk, gå over til mindre karbonintensive materialer, effektivisere logistikk- og transportløsninger, samt etterleve internasjonale standarder for håndtering av miljørisiko, for eksempel i forhold til bærekraftig skogdrift».

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen