Statnetts høstkonferanse

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen holdt dette innlegget på Statnetts høstkonferanse i Oslo 17. november 2021.

'
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen talte på Statnett sin høstkonferanse på Sentralen i Oslo 17. november 2021. Foto: Statnett

Sjekkes mot fremføring.

Kjære energivenner, god formiddag, og takk for invitasjonen til Statnetts høstkonferanse!

Dette er en verdifull møteplass for bransjen og en anledning å treffe kunnskapsrike mennesker.

Og, for å diskutere temaer som kraft og nett til elektrifisering og grønne næringer, havvind, digitalisering og innovasjon.

Som relativt fersk olje- og energiminister setter jeg derfor stor pris på å åpne årets konferanse – og snakke om hvordan regjeringen skal legge til rette for fremtiden vi ønsker – og trenger.

Jeg starter med det ganske kjente utgangspunktet:

Våre store fornybarressurser har i over hundre år gitt oss rikelig tilgang på rimelig og utslippsfri elektrisitet.

Det gjør det fortsatt, først og fremst vannkraft, men også med mer vindkraft i kraftsystemet.

Dette gir oss et fantastisk fortrinn for den videre elektrifiseringen av Norge. 

Men også noen utfordringer.

Som NVE har pekt på: "det svinger med mer fornybar strøm".

Denne høsten kan vi trygt si det har svingt veldig mye, med høye strømpriser, som et resultat av rekordhøye priser i Europa og lav magasinfylling i Norge.  I motsetning til fjoråret med lave strømpriser.

Det er trolig ingen andre utgifter enn strømutgifter som svinger mer for familier og bedrifter i Norge.

Derfor er det forståelig at strømprisene engasjerer mange.

Regjeringen tar tak i dette.

Nå reduserer vi elavgiften, noe alle i områder med særlig høye strømpriser vil merke.

Og vi har foreslått å øke bevilgningen til bostøtte i 2021 for å dekke en ekstraordinær utbetaling til mottakerne i de delene av landet med høyest strømpriser.

Men vi må også tenke mer langsiktig.

Vi er inne i en tid med store endringer i kraftsystemet. Det bygges ut mye uregulerbar vindkraft i Norge, Norden og Europa, mens regulerbar fossil kraftproduksjon legges ned. Samtidig elektrifiseres energibruken.

Fornybar produksjon er én ting, men vel så viktig er det at produksjonen kommer frem dit den trengs.

Og det på en måte som er effektiv, ikke for kostnadskrevende og med minst mulig naturinngrep.

Og gjerne alt dette på en gang.

Som dialekten min kanskje avslører, kommer jeg fra et sted hvor nettopp nettkapasitet er en stor utfordring.

I Bergens-området har flere prosjekter fått tildelt nettkapasitet.  Dette betyr aktivitet som gir verdiskaping og arbeidsplasser. Men dagens kapasitet er ikke stor nok til å møte alle nye forbruksplaner

Jeg vet at Statnett har satt i gang planlegging av flere prosjekter for å bedre kapasiteten i nettet i og rundt Bergen både på kort og lang sikt.

I dag står jeg her med et nasjonalt ansvar, men det handler fortsatt om å se det økende kraftbehovet opp mot produksjon og distribusjon av kraft. Vi skal gripe mulighetene som elektrifiseringen gir, men samtidig være fullt klar over utfordringene.

Havvind er en ny næring, og en mulig del av kraftproduksjonen, men utvikling av næringen gjør også at vi må tenke nytt når det gjelder nett og hybridprosjekter.

Vi ønsker raskest mulig fremgang i arbeidet med vindkraft til havs, samtidig som vi må passe på at vi utvikler gode rammebetingelser og får gode avklaringer for alle aktørene som nå står i startgropen.

Denne regjeringen har også ambisjoner for utviklingen av industrien i Norge. Rimelig fornybar kraft skal fortsatt være et konkurransefortrinn for norsk industri. Her er ikke minst strømnettet er en forutsetning for et velfungerende kraftsystem og en sikker kraftforsyning.

Derfor er regjeringen opptatt av å få på plass infrastruktur der den trengs, når den trengs og at behandlingen av konsesjoner kan kortes ned.

Og her er blant annet vertskapet vårt, Statnett, en viktig aktør.

Statnett skal gjøre de samfunnsøkonomiske vurderingene av prosjektene.

Fordelene må være større enn ulempene enten det er snakk om forsyningssikkerhet eller næringsutvikling på den ene siden og kostbare investeringer eller konsekvenser for natur, miljø og areal på den andre siden.

Statnett skal sørge for at strømnettet utnyttes på en effektiv måte, slik at investeringene ikke blir større enn nødvendig og at nettleien holdes på et rimelig nivå.

Jeg er spesielt glad for at Statnett er involvert i prosjekter som kan bidra til fleksibilitet og at nettet kan utnyttes bedre. Dette gir viktig kunnskap om nye løsninger som kan bidra til å utsette eller unngå kostbare nettinvesteringer.

Så vil jeg også si at vi allerede har på plass gode virkemidler som legger til rette for bedre utnyttelse av nettet:

Som de nye reglene som gjør det mulig å inngå avtaler med vilkår om utkobling – dette gjør at aktører kan få raskere og rimeligere tilknytning til nettet, og er et godt alternativ til nettinvesteringer.

Eller reglene om anleggsbidrag som gjør at nettkundene kan gjøre bedre beslutninger når de skal knytte seg til strømnettet eller trenger mer kapasitet. Da kan det i noen tilfeller være mulig å redusere effektbehovet eller flytte virksomheten til et sted hvor det er ledig plass i nettet.

Og, fra nyttår, innføres effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet. Det er kanskje særlig relevant nå, og det gjør at kundene blir enda mer oppmerksomme effektbruken. Effektbaserte tariffer belønner smart elektrisitetsbruk som å lade elbilen når det er rimeligst. 

Slik utnyttes nettet bedre og vi sparer både kostnader og miljøet.

Sist, men ikke minst, så handler det også om at vi– hele tiden – må se på hvordan vi kan gjøre ting bedre når det gjelder nettkapasitet.

Strømnettutvalget ser på tiltak for å redusere tiden det tar å planlegge og konsesjonsbehandle nettanlegg – det vet jeg er viktig for bransjen og forbrukere.

Utvalget skal også se på prinsipper for samfunnsøkonomisk utvikling av nettet i en tid med stor usikkerhet om forbruksutviklingen, samt muligheter for forbedringer i dagens system for tilknytningsplikt.

Utvalget skal levere sin rapport innen 15. juni 2022 og det ser jeg frem til!

Så, kjære alle sammen.

Det er en spennende tid for oss alle, om vi er statsråder, kraftbransje eller forbrukere.

Men det skal ikke være spennende.

Dere skal vite at regjeringen, Statnett og andre etater skal gjøre det de kan.

For at denne fornybare nasjonen skal møte det økende behovet for kraft til å endre og utvikle Norge til et moderne lavutslippssamfunn.

Med et godt utnyttet strømnett skal vi bygge samfunnet og det moderne elektriske Norge.

Tusen takk for oppmerksomheten!