Steinkjer er et kraftsenter for landbruket i Midt-Norge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matminister Sandra Borch har besøkt Trøndelag. Turen startet i Steinkjer, som er et kraftsenter for landbruket i Midt-Norge. Etablering av 61 statlige arbeidsplasser hos NIBIO og Landbruksdirektoratet på dette stedet er framtidsrettet distriktspolitikk.

– Et aktivt jordbruk og skogbruk er en viktig del av det grønne skiftet og framtidas bærekraftige næringsliv. Regjeringen vil videreutvikle sterke fagmiljøer i distriktene som kan støtte opp under næringsutvikling og en fremtidsrettet offentlig forvaltning. Landbruksmiljøet i Steinkjer er et godt eksempel på et slikt miljø, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Regjeringsplattformen slår fast at distriktspolitikken må forsterkes og fornyes. Regjeringen vil føre en politikk for sterkere fellesskap, vekst og utvikling i hele landet der by og land går hand i hand. Vi vil sette i gang nye tiltak for å skape optimisme og fremtidstro i hele Norge. I den forbindelse vil jeg og min regjering satse på det Trønderske landbruket. Kunnskaps-miljøene i Steinkjer spiller en viktig rolle i satsingen, understreker Borch.

InnoCamp, Steinkjer,
InnoCamp, Steinkjer, fra venstre: Kari Åker fra Trøndelag Bondelag, Kjersti Kinderås fra Woodworks Cluster, landbruks- og matminister Sandra Borch og ordfører Anne Berit Lein. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Norsk institutt for bioøkonomi satser i Trøndelag

NIBIO er blant landets største forskningsinstitutter med sine 700 ansatte og 15 lokaliteter rundt om i landet. De siste tre årene har NIBIOs avdeling i Steinkjer gjennomført mange nyansettelser, dels med finansiering fra lokale aktører. Enheten har nå 27 ansatte fordelt på instituttets fem fagdivisjoner. I tillegg til at det satses på kunnskapsutvikling for jord- og skogbruk, økes innsatsen innenfor blå-grønt forskningssamarbeid. NIBIO ser blant annet store muligheter for utvikling av fòr til husdyrproduksjon og oppdrett med utgangspunkt i tang og tare som proteinkilde.

Vellykket utflytting av stilinger fra Oslo

Høsten 2020 ble 31 stillinger i Landbruksdirektoratet flyttet fra Oslo til Steinkjer. Dette er funksjoner som knytter seg til skogforvaltning, erstatningsordninger, regnskap og arkiv. I 2021 ble det ansatt ytterligere 3 personer for å styrke fagmiljøet, blant annet innenfor skogbruk, miljø og klima og rovviltproblematikk knyttet til jordbruk og reindrift. På kort tid har Landbruksdirektoratet lykkes med å bygge opp en høyt kompetent enhet på Steinkjer med ansvar for å iverksette nasjonal landbrukspolitikk og virkemidler.

InnoCamp i Steinkjer – tverrfaglighet og samarbeid mellom sektorer

NIBIO og Landbruksdirektoratet er en del av InnoCamp Steinkjer der ca. 40 virksomheter og 450 ansatte holder til. Her er det en sterk landbruksklynge med aktører som Norsk landbruksrådgivning, Allskog, Kystskogbruket og Norges Bondelag. I tillegg er Nord universitet og Sintef en viktig del av miljøet.

– Samlokaliseringen som NIBIO og Landbruksdirektoratet har blitt en del av i Steinkjer er veldig spennende. Her møtes utdanning, forskning og næringsliv, og det skapes et regionalt ledende miljø for innovasjon og vekst. Jeg har også stor tro på tverrfagligheten som InnoCamp representerer, sier landbruks- og matministeren. Her bygges broer mellom primærnæringene og ulike teknologi- og innovasjonsmiljø – til det beste for regionens satsing på bioøkonomi og sirkulær økonomi.

Landbruks- og matminister Sandra Borch i veksthuset på Mære landbruksskole med elevene Idun Borgen, Marthe Lind og Rita Kvam.
Landbruks- og matminister Sandra Borch i veksthuset på Mære landbruksskole med elevene Idun Borgen, Marthe Lind og Rita Kvam. Foto: Landbruks- og matdepartementet