Styrket rett til å få utvisningssaker som berører barn behandlet i nemndmøte

Justis- og beredskapsdepartementet ønsker å styrke rettssikkerheten for barn i saker om utvisning av foreldre som har barn i Norge. Departementet foreslår i en ny høring å utvide retten til å få slike utvisningssaker som berører barn, behandlet i nemndmøte i klagomgangen.

Departementet arbeider for tiden med en helhetlig gjennomgang av regelverket knyttet til saker om utvisning av foreldre med barn i Norge.

I utgangspunktet er det bare saker som byr på vesentlige tvilsspørsmål som blir behandlet i nemndmøte i klageomgangen, mens øvrige klagesaker kan avgjøres av en nemndleder.

I det forslaget til forskriftsendring som nå sendes på høring, legges det opp til at saker om utvisning av utlendinger som har barn i Norge, skal skal behandles i nemndmøte også ved noe lavere grad av tvil om utvisningsspørsmålet, enn det som ellers kreves for slik behandling.

Når det skal avgjøres om en sak skal behandles i nemndmøte, skal det etter forslaget legges særlig vekt på om det er forhold som innebærer at utvisning vil oppleves spesielt inngripende, blant annet på grunn av langvarig familieliv i Norge, at barnet kan bli skilt fra sin nærmeste omsorgsperson eller andre forhold som kan innebære at barnet vil være spesielt sårbart ved familiesplittelse.

Departementet arbeider også med forberedelse av flere andre tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet i utvisningssaker, og som vil bli kunngjort så snart de er klare.

Høringsfristen er satt til 30. mars 2023.