Høring - endring i utlendingsforskriften om nemndmøtebehandling i utvisningssaker som berører barn

Høringen gjelder en endring i utlendingsforskriften som vil innebære en lavere terskel enn i dag for at enkelte saker om utvisning skal avgjøres i nemndmøte i Utlendingsnemnda (UNE). Endringen gjelder for utvisningssaker hvor utlendingen har barn i Norge (utvisningssaker som berører barn).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.03.2023

Vår ref.: 23/841

Høring – endring i utlendingsforskriftens regler om nemndmøtebehandling i utvisningssaker som berører barn

Høringen gjelder en endring i utlendingsforskriften som vil innebære en lavere terskel enn i dag for at enkelte saker om utvisning skal avgjøres i nemndmøte i Utlendingsnemnda (UNE). Endringen gjelder for utvisningssaker hvor utlendingen har barn i Norge med oppholdstillatelse, oppholdsrett eller norsk statsborgerskap (utvisningssaker som berører barn).

Frist for å sende inn høringssvar er 30. mars 2023. 

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.


Med hilsen

Siri Johnsen
avdelingsdirektør

Kirsti Sveen Torjesen
seniorrådgiver

Alle departementene 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)
Datatilsynet
Domstolsadministrasjonen
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt ID-senter
Norad
Politidirektoratet (POD)
Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Statens sivilrettsforvaltning
Språkrådet
Statsforvalterne
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Sivilombudet

Advokatforeningen
Akademikerne
Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bispedømmene
Den norske dommerforening
Den norske kirke – Kirkerådet
DROF - Driftsoperatørforum
Fagforbundet
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Flyktninghjelpen
For Fangers Pårørende (FFP)
Helsingforskomiteen
Hovedorganisasjonen Virke
Human Rights Service (HRS)
Islamsk Råd
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kontoret for fri rettshjelp
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
KUN Senter for kunnskap og likestilling
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Mennesker i Limbo
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Norges Juristforbund
Norges politilederlag
Norsk Folkehjelp
Norsk Innvandrerforum
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
PRESS – Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Rettferdighet i asylpolitikken (RIA)
Rettspolitisk forening
Røde Kors
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Seniorsaken
Stiftelsen barnas rettigheter
UNHCR Stockholm
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Vergeforeningen Følgesvennen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)