Aktuelt

Svar på skriftlig spørsmål om å sikre norske mikroorganismer som kveik

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Silje Hjemdal (FrP) om hvordan statsråden vil  sikre norske mikroorganismer, slik som kveik.

Spm nr 582 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Silje Hjemdal

Jeg viser til brev av 3. desember med oversendelse av følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Silje Hjemdal:

"Hvordan vil statsråden sikre norske mikroorganismer, slik som kveik?"

Den genetiske variasjonen innen kulturplanter, husdyr og skogtrær har potensial til å bidra til å styrke landbrukets produksjons- og motstandsevne i nær og fjern framtid. I Norge deltar mange frivillige, private og offentlige aktører i bevaring og bærekraftig bruk av bevaringsverdige genressurser som vurderes som truet. Landbruks- og matdepartementet har opprettet Norsk genressurssenter i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som overvåker arbeidet og er et faglig kompetansesenter. Flere virkemidler under jordbruksavtalen og i statsbudsjettet er også innrettet med sikte på å støtte opp om arbeidet. Norge deltar aktivt i nordisk, europeisk og internasjonalt samarbeid for å sikre disse genetiske ressursene også på globalt nivå.

Norge er medlem av FAOs kommisjon for genetiske ressurser. Kommisjonen har påbegynt arbeidet med å inkludere mikroorganismer og ryggradløse dyr i forvaltningen av genetiske ressurser for mat og landbruk. I Landbruks- og matdepartementets arbeid med en nasjonal tiltaksplan for genetiske ressurser, viser vi blant annet til behovet for å utarbeide en oversikt over dagens kunnskap om mikroorganismer og virvelløse dyrs bidrag til landbruks- og matproduksjonen i Norge.

Mikroorganismen kveik er en domestisert ølgjær som langt tilbake i tid har vært brukt i tradisjonelle gårdsbryggerier i Norge. Jeg er kjent med at det arbeides for å ta vare på det som finnes igjen av kveik med opphav i norske gårdsbryggerier. Kveik synes å være et godt eksempel på mikroorganismer av norsk opphav som representerer en viktig genressurs knyttet til landbruksproduksjonen.

Jeg vil komme tilbake til hvordan dette arbeidet vil følges opp i den nasjonale tiltaksplanen for genetiske ressurser som er ventet ferdigstilt tidlig i 2022.

Med hilsen

Sandra Borch