Svar på skriftlig spørsmål om Distribusjonstilskuddet

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) om Distribusjonstilskuddet.

Svar på spm nr 143 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt - Distribusjonstilskuddet

Jeg viser til spørsmål nr. 143 til skriftlig besvarelse oversendt fra Stortingets presidentskap. Spørsmålet er reist i brev av 26.10.21 fra representanten Bengt Rune Strifeldt. Spørsmålet lyder som følger: 

"Vil statsråden offentliggjøre Landbruksdirektoratets beregninger som ligger til grunn for vedtaket om å stanse utbetaling av særskilt distribusjonstilskudd til Q-meieriene og Rørosmeieriet?"

Jeg er kjent med at Landbruksdirektoratet har gjort vedtak om at Q-Meieriene og Røros­meieriet ikke er berettiget særskilt distribusjonstilskudd fra og med avregningen for november 2021. Forskrift om prisutjevning for melk sier at meieriselskaper som etter Landbruks­direktoratets skjønn har vesentlig høyere distribusjonskostnader enn Tine kan gis distribusjons­­tilskudd. Jeg er også kjent med at aktørene har varslet at de vil klage på vedtakene. Jeg kan derfor ikke kommentere disse særskilte sakene da de kan komme til behandling i departementet.

Også klage på manglende offentliggjøring av opplysninger kan komme på mitt bord. Jeg vil likevel nevne at Landbruks- og matdepartementet tidligere har behandlet klager fra aktørene om at opplysninger i dokumenter de har mottatt som part i saken er sladdet. Departementets vurdering i disse to sakene har vært at forvaltningsloven må tolkes slik at partsstatus ikke gir en ubetinget rett til innsyn i andres forretningshemmeligheter, selv om slike opplysninger kan ha betydning for avgjørelsen. Loven definerer hvilke typer opplysninger som kan unntas, og forutsetter at det må gjøres en konkret vurdering av de enkelte opplysningene. Departe­mentet mente at opplysninger som viser konkrete tall om faktiske kostnader og priser ved distribusjon av melk er forretningshemmeligheter og må unntas innsyn, fordi slike opplysninger åpenbart er sensitivt i forholdet mellom aktørene.

Med hilsen

Sandra Borch