Svar på skriftlig spørsmål om holdbarhetsdato på egg

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om EUs forslag til endret holdbarhetsdato på egg.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 2495 fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

«EUs forslag til endret holdbarhetsdato på egg truer selvforsyninga i Nord-Norge og Vestlandet. Hva vil regjeringen gjøre?»

Endringene som er foreslått av Europakommisjonen innebærer at en bestemmelse om holdbarhetsdato for egg fra markedsregelverket for egg (28 dager), som er utenfor EØS-avtalen, flyttes til hygieneregelverket, som er innenfor EØS-avtalen. Denne bestemmelsen har ikke vært gjeldende for Norge siden 2010.

Jeg er kjent med at næringen fremholder at de foreslåtte endringene vil kunne medføre utfordringer når det kommer til hentefrekvens og kostnadsøkninger på grunn av store avstander mellom produsenter og eggpakkerier.

Dette er en sak som Norge har fulgt tett helt siden 1999, da reglene om egg ble tatt inn i EØS-avtalen. Som representatnen Knag Fylkesnes skriver, er de strenge reglene for merking av holdbarhet på egg i EU begrunnet i folkehelsehensyn på grunn av forekomsten av salmonella i egg i mange av EUs medlemsstater. I Norge, og de øvrige nordiske land, hvor det er svært lav forekomst av salmonella i egg, har man derimot ikke de samme utfordringene. Norges mening har hele tiden vært at det ikke er behov for egne regler om holdbarhet av egg, men at de generelle kravene i matinformasjonsregelverket bør følges, på lik linje med alle andre næringsmidler. Alternativt har Norge anført at det bør være et unntak for land med lav forekomst av salmonella, og har derfor i flere omganger spilt inn at det bør være en større fleksibilitet i regelverket om egg for land med lav forekomst av salmonella. Dette er synspunkter som Norge har fremmet for Kommisjonen ved flere tilfeller, og i diskusjoner om det aktuelle endringsforslaget. Mattilsynet deltar i ekspertgruppen under Kommisjonen, og har spilt inn norske posisjoner der. Videre har også Helse- og omsorgsministeren og jeg tatt et politisk initiativ i saken og sendte et brev til Kommissær Stella Kyriakides i Generaldirektoratet for helse og mattrygghet (DG SANTE). I brevet ga vi uttrykk for norske bekymringer i saken og vi har anmodet om at de ordinære reglene om holdbarhetsmerking også bør gjelde for egg, subsidiært at det legges inn en større fleksibilitet for land med lav forekomst av salmonella. Så langt har det imidlertid ikke vært støtte til en slik endring. I EU er man opptatt av å ha et likt regelverk, og ikke mange nasjonale unntak.

Det er enda ikke tatt en endelig beslutning i EU om de foreslåtte endringene. Jeg er kjent med at saken vil behandles videre over sommeren.

Med hilsen

Sandra Borch