Svar på skriftlig spørsmål om regjeringens strømstøtteordning

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (FrP) om regjeringens strømstøtteordning.

Spm. nr. 910 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad har stil følgende spørsmål:

"Landbruks- og matminister Borch har sagt at hun ønsker at landbruket skal bli en del av regjeringens strømstøtteordning. Mange, også FrP er utålmodige på vegne av landets matprodusenter. Ser statsråden for seg at dette kun skal gjelde bønder, eller skal det også gjelde andre matprodusenter og næringsmiddelaktører, for eksempel slik som Stangeland Mølle i Sandnes?"

Regjeringen vil fremme forslag om å kompensere strømutgifter for veksthusnæringen og jordbruket. Kompensasjonen blir tilsvarende som for husholdninger, og settes til 55 pst. for desember, og 80 pst. for januar til og med mars. For husholdninger er det et tak på 5 000 kWt/mnd., mens det for jordbruket settes det et tak på 20 000 kWt/mnd. For veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense.

Forslaget til kompensasjonsordning for strøm for jordbruk og veksthus vil bli lagt fram for Stortinget i en proposisjon så raskt som mulig.

Ordningen vil bli avgrenset til aktive primærprodusenter i landbruket som ikke er omfattet av statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Annen næringsvirksomhet er ikke omfattet av denne ordningen.

Med hilsen

Sandra Borch