Forsiden

Svar på skriftlig spørsmål om utviklingen i landbruket

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (FrP) om oversikt over utviklingen i landbruket fra 2013 til 2019.

Svar på spørsmål nr. 422 om oversikt over utviklingen i landbruket fra 2013 til 2019

Jeg viser til spørsmål nr. 422 fra representanten Sivert Bjørnstad:

«Siden landbruks- og matministeren mener at FrP holdt på å rasere landbruket da vårt parti hadde statsråden i Landbruks- og matdepartementet, kan det bes om en oversikt over utviklingen i landbruket fra 2013 til 2019, sammenlignet med seksårsperioden forut, på følgende sentrale områder for landbruket, selvforsyningsgrad, vekst i matproduksjon og total matproduksjon, nye investeringer, omdisponering av jordbruksareal og nedleggelse av heltidsbruk?»

Tabellen under viser utviklingen i indikatorene som representanten Bjørnstad etterspør, for perioden 2007 til 2019, i tillegg til gjennomsnitt eller endring i indikatorene i periodene 2007 til 2013 og 2013 til 2019.  

Som mål på spørsmålet om vekst i matproduksjon, er det benyttet Budsjettnemnda for jordbruket sin beregnede volumindeks på utviklingen i plante- og husdyrproduksjonen. Som mål på nye investeringer er det benyttet sum bruttoinvesteringer inkl. leasing fra Budsjettnemnda for jordbruket.

Representanten Bjørnstad etterspør også utviklingen i nedleggelse av heltidsbruk. I statistikkmaterialet skilles det ikke på bruk som drives på hel- eller deltid. I tabellen gjengis derfor utviklingen i antall jordbruksbedrifter totalt. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå har imidlertid andelen bønder som henter 50 prosent eller mer av inntekten sin fra bruket sitt falt fra 34 til 28 prosent i perioden 2007 til 2019.

 

 

Selvforsynings-grad (inkl. fisk)

Utvikling i matproduksjon*, 2007=100

Brutto-investeringer i jordbruket, inkl. leasing. Faste 2020-priser.

Omdisponering av dyrka jord, dekar

Antall jordbruks-bedrifter

2007

50,4

100,0

                     10 864

                       8 510

                     49 900

2008

50,7

105,1

                     11 390

                       7 900

                     48 800

2009

46,5

100,5

                     10 065

                       8 308

                     47 700

2010

44,2

102,7

                     11 411

                       6 687

                     46 600

2011

46,2

99,4

                     11 211

                       6 648

                     45 600

2012

41,4

101,6

                       9 810

                       6 567

                     44 800

2013

45,5

101,5

                     10 081

                       5 620

                     43 700

2014

44,8

105,2

                       8 945

                       5 710

                     43 000

2015

47,5

106,9

                       9 514

                       6 313

                     42 000

2016

46,3

109,0

                     10 109

                       6 337

                     41 100

2017

47,8

108,7

                     10 608

                       3 894

                     40 300

2018

42,7

103,2

                       9 920

                       3 591

                     39 700

2019

42,9

109,0

                     10 198

                       3 803

                     39 100

2007-2013

46,4

1,5 %

                     10 690

-34,0 %

-12,4 %

2013-2019

45,4

7,4 %

                       9 911

-32,3 %

-10,5 %

*Kilde: Volumindeks for utviklingen i plante- og husdyrproduksjonen, BFJ.

Selvforsyningsgraden (inkl. fisk) var i gjennomsnitt 46,4 pst. i perioden 2007–2013, og 45,4 pst. i perioden 2013–2019. Utviklingen i plante- og husdyrproduksjonen økte med 1,5 pst. i perioden 2007–2013 og 7,4 pst. i perioden 2013–2019. Bruttoinvesteringer inkl. leasing i faste 2020-priser, var i gjennomsnitt 10 690 mill. kroner i perioden 2007–2013 og 9 911 mill. kroner i perioden 2013–2019. Omdisponering av dyrka jord ble redusert med 34 pst. i perioden 2007–2013 og 32,3 pst. i perioden 2013–2019. Antall jordbruksbedrifter ble redusert med 12,4 pst. i perioden 2007–2013 og med 10,5 pst. i perioden 2013–2019.

Med hilsen

Sandra Borch