TBU: Uendret anslag på prisveksten i 2020

På grunnlag av ny informasjon som har kommet etter det tekniske beregningsutvalget for inntektstoppgjørenes (TBU) foreløpige rapport 17. februar, har utvalget gjort en ny vurdering av anslått konsumprisvekst.

Utvalget anslår en vekst i KPI på om lag 1,5 prosent i 2020, det samme som i den foreløpige rapporten.

Det er stor usikkerhet ved anslaget denne gangen. Antall smittede med koronavirus har økt i mange land. Oljeprisen, kronekursen og aksjemarkedene har falt markert den siste uken og mange næringer er berørt på ulik måte. Omfanget og varigheten av utslagene i markedene, realøkonomien og pris- og kostnadsutviklingen er forbundet med stor usikkerhet.

Utvalget legger til grunn lavere oljepris og svakere kronekurs enn i den foreløpige rapporten. Mens lavere oljepris trekker prisveksten ned, trekker svakere krone prisveksten opp. Tabellen nedenfor viser hvilke forutsetninger som er endret fra foreløpig rapport.

Viktige forutsetninger for Kvarts-beregningen av konsumprisvekst fra 2019 til 2020. Prosentvis vekst fra året før

 

2019

2020
17. februar

2020
11. mars

Importveid valutakurs1

2,9

3,1

7,5

Konsumpriser i euroområdet2

1,1

1,3

1,2

Priser på bearbeidede eksportvarer hos handelspartnerne3

1,6

1,1

1,0

Råolje i USD

-10,3

-11,8

-37,0

Elektrisitetspris4

0,7

-27,1

-28,3

1 Positiv endring betyr depresiering av norske kroner.

2 Anslag hentet fra Consensus Forecasts.

3 Eksportpriser for bearbeidede industrivarer, i utenlandsk valuta (hentet fra Macrobond) sammenveid med vekter beregnet på grunnlag av import fra Norges 24 viktigste handelspartnere.

4 Prisen på elektrisk kraft inkludert nettleie som husholdningene betaler ifølge KPI.

Kontakt

Kontaktperson for ytterligere opplysninger:

Utvalgets leder Geir Axelsen, Statistisk sentralbyrå
Tlf. 976 36 282
E-post: [email protected]