Tildeling av letetillatelse etter lagringsforskriften

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet tilbyr en letetillatelse etter lagringsforskriften i Nordsjøen på norsk sokkel.

— Fangst og lagring av større mengder CO2 er nødvendig for at verden skal nå sine ambisiøse klimamål. I Norge har vi lang erfaring med lagring av CO2 fra Sleipner- og Snøhvitfeltene, og vi vet at det fungerer. Denne tildelingen styrker utviklingen av dette viktige klimatiltaket, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)

Denne letetillatelsen etter lagringsforskriften ligger i Nordsjøen og tilbys til Wintershall Dea Norge AS og CapeOmega AS.

— Denne tildelingen skjer til to selskap som har modnet fram et godt prosjekt for lagring av CO2. Det er interesse fra næringen om ytterligere utlysning av areal på norsk sokkel, fortsetter Aasland.

Tillatelsen tilbys med et forpliktende arbeidsprogram som sikrer både rask og effektiv fremdrift, eller tilbakelevering av arealene hvis prosjektutviklingen skulle stanse opp.

Mer informasjon, kart og arbeidsprogram på Oljedirektoratets nettsider.

 

Bakgrunn
Virksomhet rettet mot undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO2, samt utnyttelse, transport og lagring av CO2 i slike reservoarer på norsk kontinentalsokkel er regulert i lagringsforskriften (forskrift 5. desember 2014 nr. 1517).

Alle som skal drive slik lagringsvirksomhet trenger en tillatelse etter forskriften. I tillegg har Petroleumstilsynet den 20. februar 2020 fastsatt forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og lagring av CO2 på kontinentalsokkelen (CO2-sikkerhetsforskriften).

Det er frem til nå tildelt tre lagringstillatelser på norsk sokkel, to i Nordsjøen og en i Barentshavet. I dag tildeles det en ny tillatelse i Nordsjøen.

Norske myndigheter legger aktivt til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Selskaper som har den nødvendige kompetansen og som har modnet fram industrielt gode og lønnsomme prosjekter vil kunne søke om en tillatelse tilpasset virksomhetens behov. Staten vil føre en forutsigbar, effektiv og fleksibel prosess for å gi industrielle aktører tilgang til aktuelle lagringsmuligheter. Områder som er aktuelle for tildeling vil bli utlyst blant annet for å sikre konkurranse.

I tråd med lagringsforskriften forventer departementet normalt å tildele en letetillatelse forut for tildeling av en utnyttelsestillatelse i et aktuelt område. Letetillatelser kan tildeles til ett eller flere kompetente selskaper. Dersom en tillatelse tildeles flere selskaper, vil departementet som hovedregel utpeke ett av selskapene som operatør.

Tildeling av letetillatelser vil normalt gjøres med et arbeidsprogram med én forpliktende fase og påfølgende betingede faser med beslutningspunkter for videreføring eller tilbakelevering av arealet til staten. Tilbakelevering gjør at andre interessenter med lagringsbehov kan søke tildeling av området. Arbeidsprogrammet vil normalt avsluttes med et krav om innlevering av en plan for utbygging og drift (PUD) for lagringslokaliteten eller tilbakelevering.

Utlysningen av områdene som nå tildeles ble gjort 8. april 2022. Søknadsfristen var 1. juni 2022.