Søker om tillatelse til lagring av CO2 i Nordsjøen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra tre selskaper som ønsker å bli tildelt areal for mulig fremtidig lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.


- Det er betydelig industriell interesse for prosjekter som omfatter kommersiell lagring av CO2 på norsk sokkel. Ytterligere tildelinger av areal vil styrke utviklingen av et viktig klimatiltak og bidra til å bygge opp under en ny, kommersiell næring på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)

Karbonfangst og -lagring (CCS) er viktig for regjeringen, både fordi det skaper jobber og kutter utslipp. Tildeling av areal er en forutsetning for å lykkes med CCS.

Departementet har fått henvendelse fra kommersielle aktører med ønske om å få tildelt et konkret område for lagring av CO2. Området ligger i Nordsjøen og ble utlyst 8. april i henhold til lagringsforskriften.

- Selskaper som har evne og vilje, og har modnet fram gode prosjekter som inkluderer lagring av CO2, vil kunne søke om lagringstillatelse. Jeg mottar gjerne flere forespørsler om å utlyse ytterligere areal for CO2-lagring, fortsetter Asland.

Ved søknadsfristens utløp 1. juni hadde departementet mottatt søknader fra tre selskaper. Departementet vil behandle de innkomne søknadene og tar sikte på å tildele areal etter lagringsforskriften i løpet av andre halvår 2022.

Listen over selskaper som har søkt:

CapeOmega AS
TotalEnergies EP Norge AS
Wintershall Dea Norge AS

Bakgrunn
Virksomhet rettet mot undersøkelse og leting etter undersjøiske reservoarer for lagring av CO2, samt utnyttelse, transport og lagring av CO2 i slike reservoarer på norsk kontinentalsokkel er regulert i lagringsforskriften (forskrift 5. desember 2014 nr. 1517).

Alle som skal drive slik lagringsvirksomhet trenger en tillatelse etter forskriften. I tillegg har Petroleumstilsynet den 20. februar 2020 fastsatt forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø ved transport og lagring av CO2 på kontinentalsokkelen (CO2-sikkerhetsforskriften).

Det er frem til nå tildelt tre lagringstillatelser på norsk sokkel. Tillatelse EL 001 ble tildelt Northern Lights i 2019 og det er gitt tilbud om ytterligere to tillatelser 5. april 2022.

Norske myndigheter legger aktivt til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel. Selskaper som har den nødvendige kompetansen og som har modnet fram industrielt gode og lønnsomme prosjekter vil kunne søke om en tillatelse tilpasset virksomhetens behov. Staten vil føre en forutsigbar, effektiv og fleksibel prosess for å gi industrielle aktører tilgang til aktuelle lagringsmuligheter. Områder som er aktuelle for tildeling vil bli utlyst blant annet for å sikre konkurranse.

I tråd med lagringsforskriften forventer departementet normalt å tildele en letetillatelse forut for tildeling av en utnyttelsestillatelse i et aktuelt område. Letetillatelser kan tildeles til ett eller flere kompetente selskaper. Dersom en tillatelse tildeles flere selskaper, vil departementet som hovedregel utpeke ett av selskapene som operatør.

Tildeling av letetillatelser vil normalt gjøres med et arbeidsprogram med én forpliktende fase og påfølgende betingede faser med beslutningspunkter for videreføring eller tilbakelevering av arealet til staten. Tilbakelevering gjør at andre interessenter med lagringsbehov kan søke tildeling av området. Arbeidsprogrammet vil normalt avsluttes med et krav om innlevering av en plan for utbygging og drift (PUD) for lagringslokaliteten eller tilbakelevering.