Utvalg skal utrede tiltak for å halvere matsvinnet, inkludert en matkastelov

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og landbruks- og matminister Sandra Borch presenterer utvalget som skal utrede tiltak for å nå målet om 50 prosents reduksjon av matsvinnet innen 2030. Utvalget skal blant annet komme med forslag til en matkastelov. Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke og styreleder i Matvett, skal lede utvalget. Matvett skal ha rollen som sekretariat.

- At mat ikke blir spist, er et stort ressurs- og miljøproblem. Matsvinnet må reduseres kraftig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

- Regjeringen har allerede et godt samarbeid med matbransjen om å redusere matsvinn, og det er redusert med ti prosent fra 2015. Dette er et skritt i riktig retning, men langt fra nok. Vi viderefører nå samarbeidet ved å nedsette et utvalg som også inkluderer andre aktører, som miljøorganisasjonene. Vi har tro på at vi sammen skal klare det ambisiøse målet om å halvere matsvinnet innen 2030, sier Eide. 

- I dette arbeidet blir det viktig å trekke på erfaringer fra bransjeavtalen, for å sikre at en matkastelov utfyller eksisterende og eventuelt andre nye virkemidler på en god måte. Bransjen vet selv best hvor det oppstår matsvinn i hele verdikjeden for mat, og med bransjens kunnskap og eierskap får vi en best mulig utredning, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

 I 2020 ble det kastet 84,7 kg mat per innbygger i Norge. 

-Å få i gang en omstilling for å redusere matsvinnet, krever virkemidler fra myndighetens side, og endringer i verdikjeden for mat, inkludert hos forbrukerne, sier Eide. 

-Vi er glade for at administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk har tatt utfordringen med å lede utvalget som nå skal utrede en helthetlig tiltakspakke for å redusere matsvinnet, og vi ønsker at de øvrige medlemmene i utvalget skal representere hele spekteret av aktører, sier Borch.

-Resultatene fra arbeidet med Bransjeavtalen er et godt utgangspunkt for vurdering av både nye og forsterkede virkemidler som må til for at vi samlet skal nå halveringsmålet i 2030. Jeg ser frem til en konstruktiv prosess sammen det brede og faglig sterke utvalget som myndighetene nå har satt ned, sier leder av matsvinnutvalget, Petter Haas Brubakk.

Utvalget er satt sammen av representanter fra bransjen, forbruker- og miljøorganisasjoner, kommunal sektor og matsentralene, alle med interesse i å redusere matsvinnet. Matsentralene og ideelle organisasjoner gjør en betydelig jobb for å redde mat fra å bli kastet, og forbruker- og miljøorganisasjoner setter et viktig fokus på miljøutfordringene knyttet til matsvinn, og hvordan vi alle kan bidra til å skape endring.

Matsvinnutvalgets mandat (PDF)

- Vi opplever at det er et stort engasjement i næringslivet og blant andre samfunnsaktører for å få ned klima- og miljøavtrykket fra matsvinnet. Klarer vi å halvere matsvinnet innen 2030, kan det bidra med utslippsreduksjoner på opptil 1,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, sier Eide.

Følgende aktører vil sitte i utvalget:

- VIRKE

- NHO Service og handel

- Dagligvarehandelens miljøforum (DMF)

- Norges Bondelag

- Kommunesektorens organisasjon (KS)

- Framtiden i våre hender

- Sjømat Norge

- Forbrukerrådet

- Matsentralen Norge

- Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

- NORSUS, Norsk institutt for bærekraftsforskning

- NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi

- Forbruksforskningsinstituttet SIFO

- SINTEF Ocean

Referansegruppen som skal gi faglige innspill til arbeidet består av:

- Naturvernforbundet

- Avfall Norge

- Norsk bonde- og småbrukarlag

- Dagligvareleverandørenes forening (DLF)

- Norges Fiskarlag

- NHO Reiseliv

- Nofimas divisjon for sjømat

- Green House AS

Fiskeridirektoratet, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet vil delta som observatører i utvalget.