Viderefører påbud om bruk av akustiske sendere

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Nærings- og fiskeridepartementet viderefører påbudet som ble innført i januar 2021 om bruk av akustiske sendere som skal redde niser og andre sjøpattedyr fra å bli fanget i garn.

- Altfor mange niser tas som bifangst i garn årlig. Dette er et dyrevelferdsproblem fordi dyrene setter seg fast i garnene. Derfor er det fornuftig at påbudet blir videreført, sier statssekretær Vidar Ulriksen (Ap). 

Havforskningsinstituttet (HI) har beregnet at det årlig tas  omtrent  2 900 niser som bifangster i garnfiske langs kysten. I regi av HI har kystreferanseflåten siden høsten 2018 gjennomført forsøk med såkalte pingere, små akustiske alarmer, i garnfiske etter torsk og breiflabb. Forsøkene har vist en reduksjon på mellom 70 – 100 prosent av bifangstene av nise i garn med pingere. Dette er i samsvar med flere internasjonale undersøkelser.

- Selv om dette innebærer noe kostnader og arbeid for fiskerne, mener vi dette er viktig for å sikre dyrevelferden for sjøpattedyr. Dette vil samtidig også minske problemer med blant annet ødelagte garn for fiskerne, sier Ulriksen.

USA implementerer med virking fra 1. januar 2023 et nytt regelverk som innebærer at det kan gis importrestriksjoner på fisk og fiskeprodukter fra land som har store bifangster av sjøpattedyr. Pr. i dag er bifangst av nise i Norge over grensen for akseptabel bifangst etter amerikanske modeller.

Beregningene av bifangst av niser er gjort med fire ulike metoder som alle gir en god sikkerhet om bifangstestimatene. Dette gir et godt grunnlag for å sammenligne bifangstene før og etter et påbud om bruk av pingere.

Påbudet om bruk av såkalte akustiske pingere gjelder innen garnfiske i området Vestfjorden (statistikkområdet 00) i perioden 1. januar til 30. april.