Vil forebygge isolasjon i norske fengsler

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring forslag som skal forebygge isolasjon og sikre innsatte fellesskap i norske fengsler. I tillegg foreslås det tydelige begrensninger i adgangen til tvangsmiddelbruk.

Sivilombudet og internasjonale aktører har kritisert bruken av isolasjon i norske fengsler. Isolasjon kan gi de innsatte helseskader, og mangel på menneskelig kontakt kan innebære brudd på menneskerettighetene.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil sikre at alle innsatte får tilstrekkelig menneskelig kontakt.

– For oss er det viktig å huske på hva som er fengselet sitt samfunnsmål, vi skal rehabilitere slik at de som kommer ut i fra fengselet ikke begår ny kriminalitet. Fellesskap i fengsel bidrar positivt til den innsattes rehabilitering og er en av tingene som kan minske antallet som begår nye kriminelle handlinger, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp).

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har startet gjenoppbygging av kriminalomsorgen, blant annet ved å øke kriminalomsorgens budsjett på til sammen 145 millioner kroner. Midlene skal gå til økt bemanning, bedre innhold i soningen og redusert omfang av isolasjon.

Undersøkelser viser at innsatte som gruppe har høy forekomst av psykiske lidelser. Noen er så syke at de ikke fungerer i fellesskap med andre innsatte. Utfordringene kan bare løses gjennom et effektivt samarbeid med helsesektoren.

Innsatte som er utelukket fra fellesskapet, skal ha nok tilsyn fra kriminalomsorgen og helsepersonell.

– Dette vil avhjelpe negative virkninger av isolasjon, sier Mehl.

Høringsnotatet følger opp Sivilombudets særskilte melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler fra 2019.

 

Nærmere om forslagene:

 • Det synliggjøres at straffegjennomføringsloven gjelder med de begrensninger som følger av de menneskerettskonvensjonene som gjelder som norsk lov.
 • Det foreslås å lovfeste at kriminalomsorgen skal legge til rette for fellesskap mellom innsatte, arbeide for å forebygge isolasjon, og så langt mulig avhjelpe negative virkninger av isolasjon.
 • Det lovfestes at alle innsatte daglig skal sikres tilgang til minimum to timers meningsfylt kontakt med andre personer.  
 • Innsatte som har tilgang til mindre enn fire timers fellesskap med andre innsatte per dag, skal anses helt utelukket, noe som forutsetter et vedtak.
 • Det foreslås å lovfeste at kriminalomsorgen skal arbeide for at innsatte kan tilbringe åtte timer utenfor cellen hver dag. 
 • Det tydeliggjøres at utelukkelse fra fellesskapet krever lovhjemmel, nødvendighet og forholdsmessighet, og det oppstilles strengere vilkår for å benytte utelukkelse.
 • Utelukkelse på grunn av bygnings- og bemanningsmessige forhold kan bare skje i ekstraordinære tilfeller, og er tidsbegrenset.
 • Adgangen til å benytte utelukkelse fra fritidsselskapet som reaksjon på disiplinære forhold, oppheves.
 • Det foreslås å lovfeste at innsatte som er utelukket eller avstår fra fellesskap, skal ha tilsyn fra kriminalomsorgen flere ganger daglig, på en måte som sikrer at den innsattes grunnleggende trygghetsbehov blir oppfylt.
 • Det synliggjøres i straffegjennomføringsloven at innsatte i fengsel har rett til helsehjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten, i samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2.  
 • Det foreslås å lovfeste i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9 at helsepersonell skal se til innsatte i sikkerhetscelle minst én gang per døgn, og til innsatte i sikkerhetsseng snarest mulig, og videre minst én gang per døgn. 
 • Begrensningene i adgangen til å benytte inngripende tvangsmidler som sikkerhetscelle og sikkerhetsseng, gjøres tydeligere.
 • Det foreslås å lovfeste at sikkerhetsseng og spyttbeskytter ikke skal kunne brukes på innsatte under 18 år.