Høring – forslag om endring i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (fellesskap, utelukkelse og tvangsmidler i fengsel)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffegjennomføringsloven og helselovgivningen som kan bidra til å redusere utfordringene med isolasjon i norske fengsler.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.06.2023

Vår ref.: 23/747

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffegjennomføringsloven og helselovgivningen som kan bidra til å redusere utfordringene med isolasjon i norske fengsler.

Høringsnotatet følger opp Sivilombudets særskilte melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler fra 2019.

Høringsfristen er 1. juni 2023.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for eventuelle underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Uttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

 

Med hilsen

Lise Lehrmann
avdelingsdirektør

Silje Stridsklev                                       seniorrådgiver

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Domstoladministrasjonen

Folkehelseinstituttet

Fylkeskommunene

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Høyesterett

Kommunene

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

KRIPOS

Lagmannsrettene

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Politidistriktene

Sekretariatet for konfliktrådene

Sivilombudet

Statens sivilrettsforvaltning

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Statsadvokatembetene

Statsforvalterne

Tilsynsrådene for kriminalomsorgen

Tingrettene

Utlendingsdirektoratet

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Den norske dommerforening

Den norske legeforening

Den norske Helsingforskomité

Fellesorganisasjonen (FO)

For Fangers Pårørende (FFP)

Forsvarergruppen av 1977

Forum for barnekonvensjonen (FFB)

Frelsesarmeens barn og unge (FAbU)

Frelsesarmeens barne- og familievern

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Gatejuristen

Hovedverneombudet i kriminalomsorgen

ICJ-Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)

Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for voldsofre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

NA – Anonyme Narkomane

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

Norges Juristforbund

Norges Politilederlag (NPL)

Norges Røde Kors

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Norsk Barnevernlederorganisasjon (NOBO)

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Psykologforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Organisasjonen for barnevernsforeldre

Politiets Fellesforbund

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF)

Politijuristene

Redd Barna

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Regionssentrene for barn og unges psykiske helse (RBUP)

Rettspolitisk forening

Rettssenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

SAFO – samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Sametinget

Samfunnsviterne

Stiftelsen Barnas Rettigheter

Stiftelsen Menneskerettighetshuset (Human Rights House Foundation)

Stiftelsen Retretten

Stiftelsen Rettferd

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Straffelovrådet

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte

UNICEF Norge

Unge funksjonshemmede

WayBack

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)

Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)

Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA)

Institutt for helse og samfunn (HELSAM)

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Institutt for mentalisering

Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU                                                                  Institutt for psykologi, NTNU

Institutt for psykoterapi

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)

Politihøgskolen

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sør-Øst Norge

Velferdsforskningsinstituttet NOVA