Ny rapport om samsvaret mellom trafikklyssystemet for havbruk og kvalitetsnorm for villaks

Klima- og miljøministeren har sammen med fiskeri- og havministeren mottatt en ny rapport om hvordan trafikklyssystemet for havbruk påvirker arbeidet med å oppnå målene satt i kvalitetsnorm for villaks.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at dagens trafikklyssystem medfører brudd på naturmangfoldlovens mål for villaksbestandene – også kalt kvalitetsnorm for villaks. Rapporten foreslår ulike tiltak som kan bidra til å bedre samsvaret mellom disse to forvaltningssystemene.

– Arbeidsgruppen har gjort et stort og viktig arbeid her. Rapporten deres vil være et sentralt kunnskapsgrunnlag for arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om havbruk, hvor vi skal gjennomgå hele tillatelsessystemet i havbruksnæringen, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Havbruksmeldingen planlegges fremmet for Stortinget i 2025.

– Konklusjonene fra arbeidsgruppen understreker at det er behov for en grunnleggende gjennomgang av havbruksforvaltningen for å kunne ta vare på villaksen vår i fremtiden. Dette vil være et viktig premiss i arbeidet med havbruksmeldingen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet bestilte rapporten om hvordan trafikklyssystemet for havbruk påvirker arbeidet med å oppnå målene som er satt i kvalitetsnorm for villaks i fjor. Dette er en del av oppfølgingen av de nasjonale tiltakene i vannforvaltningsplanene for 2022-2027.

Rapporten kan leses her.

Rapporten er utarbeidet av en utpekt arbeidsgruppe bestående av representanter fra Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Norsk institutt for naturforskning, Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet. Arbeidet ble ledet av professor Ingunn Myklebust ved Universitetet i Bergen. Arbeidsgruppen er nedsatt av Styringsgruppen for trafikklyssystemet, som også har levert en faglig evaluering av rapporten til departementene. Evalueringen deres kan leses her.

Departementene ønsker å takke arbeidsgruppen og Styringsgruppen for innsatsen som er lagt ned i dette arbeidet.