Retningslinjer for fordeling av prosjektmidler fra tilskuddsordning for prostitusjonsfeltet 2015

1. Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet skal i 2015 fordele i overkant av 10 millioner kroner til relevante prosjekter innen prostitusjonsfeltet.  

2. Formål med ordningen

Prosjektmidlene er øremerket prosjekter/tiltak som kan bedre situasjonen for prostituerte og hjelpe kvinner og menn ut av prostitusjon, samt redusere etterspørselen. 

3. Målgruppen for ordningen

Enkeltpersoner, organisasjoner, etater mv. kan søke på prosjektmidlene, som primært skal gå til tiltak for prostituerte og tidligere prostituerte. 

4. Kunngjøring og søknadsfrist

Informasjon om ordningen vil bli lagt ut på Justis- og beredskapsdepartementets hjemmeside på  www.regjeringen.no (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD) samt på nettportalen www.frivillig.no

Orientering om tilskuddsordningen sendes til utvalgte offentlige og frivillige aktører. Ordningen kunngjøres ikke i pressen.

Søknadsfrist: 1.februar 2015. 

5. Krav til søknaders innhold og form Det er ikke utarbeidet særskilt søknadsskjema. Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

Om søker

 • Søkers navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • For personer må oppgis personnummer, for organisasjoner organisasjonsnummer/foretaksnummer
 • Kontonummer for remittering av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse søker har for å gjennomføre tiltaket
 • Om søker tidligere har gjennomført liknende tiltak
 • Om søker tidligere har mottatt/mottar støtte fra Justisdepartementet til andre eller lignende tiltak 

Om tiltaket

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med prosjektpotten
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for gjennomføring
 • Samarbeid/ koordinering med andre organisasjoner/myndigheter
 • Tidsplan
 • Forventede resultater
 • Finansiering
 • Budsjett for tiltaket
 • Finansieringskilder; hva som er søkt, eventuell egenandel, eventuelle søknader levert andre myndigheter 

6. Behandling av søknader

Søknader sendes Justis- og beredskapsdepartementet, Politiavdelingen, Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO. Elektronisk søknad sendes postmottak@jd.dep.no 

Justis- og beredskapsdepartementet treffer vedtak om tildeling etter drøftelser i en arbeidsgruppe med representanter utpekt av følgende departementer:

 • Arbeidsdepartementet
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet 

Samarbeidstiltak der flere organisasjoner/myndigheter deltar, vil bli prioritert. Vedtak om tilskudd er å betrakte som enkeltvedtak etter fvl. § 2 b. 

7. Regler for klagebehandling

Reglene om klageadgang etter fvl. § 28 kommer til anvendelse. 

8. Krav til rapportering mv

Tilskuddet skal som utgangspunkt nyttes i tilskuddsåret. Midler som ikke blir nyttet innen årets utgang, kan etter begrunnet søknad overføres til neste kalenderår for videreføring av tiltaket. 

For tilskudd under kr. 200 000 skal det sendes inn rapport og regnskap fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres ved behov.

For tilskudd over kr 200 000 skal det i tillegg til rapport sendes inn et revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor. 

9. Bortfall av tilskudd

Dersom tilskudd enda ikke er utbetalt, kan tilsagnet bortfalle dersom:

 • Mottaker ikke aksepterer vilkår departementet har satt for tilskuddet
 • Organisasjonen opphører

Dersom tiltaket allerede er utbetalt, kan det kreves tilbakebetalt dersom:

 • Det er utbetalt på grunnlag av uriktig informasjon fra søker
 • Tildelingen er brukt til andre formål enn forutsatt
 • Mottaker ikke kan benytte tilskuddet innen rimelig tid