Tilskuddsordning for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker 2017

1.     Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6. januar 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) kap. 496, post 60.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2.     Mål for ordningen

2.1 Hovedmål

Tilskuddet skal bidra til raskere bosetting av flyktninger med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker.

Tilskuddsordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, samt personer med voldelig atferd og rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer.

2.2 Målgruppe

Målgruppen for tilskuddsordningen er bosatte flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, samt personer med voldelig atferd og rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer.

3. Tildelingskriterier

3.1 Inngangskriterier

Kommuner som har personer i målgruppen for tilskuddet kan søke om tilskudd.

Tilstanden for flyktningen det søkes om tilskudd for, må ha oppstått eller ha sitt opphav i tiden før bosetting.

Ordningen består av to typer tilskudd: Tilskudd 1 og Tilskudd 2. Tilskudd 1 er et engangstilskudd og kan tildeles i enten første eller andre bosettingsår. Tilskudd 2 kan tildeles årlig i integreringstilskuddsperioden, det vil si i maksimalt 5 år. Tilskudd 1 har en innslagssum på 100 000 kroner og Tilskudd 2 en innslagssum på 200 000 kroner. Bosettingskommunene kan for første eller andre bosettingsår søke om enten Tilskudd 1 eller Tilskudd 2.

Enslige mindreårige kan utløse Tilskudd 2 til og med det året de fyller 20 år selv om integreringsperioden har utløpt. Dersom de fyller 20 år før det har gått fem år, vil de kunne utløse tilskuddet i fem år. 

Barn som blir født inntil 6 måneder etter at mor er bosatt i en kommune er omfattet av målgruppen for tilskuddsordningen. Ordningen gjelder bare i tilfeller der mor er bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDi etter 1. januar 2011.

Kommunen kan kun søke om tilskudd for personer som faller innenfor integreringstilskuddsordningen og som er bosatt etter avtale mellom staten og kommunen. Familiegjenforente faller utenfor ordningen, med mindre de er bosatt etter særskilt avtale mellom stat (IMDi) og kommune.

Ordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som ikke dekkes av andre offentlige instanser eller tilskudd, herunder integreringstilskuddet jf.  eget regelverk for disse ordningene. Ordningen er øremerket de enkelte tiltak og utgifter som kommunen har, og som følger direkte av, bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker.

3.2. Vurderingskriterier

Tilskuddet dekker ekstraordinære utgifter ved oppfølging av bosatte flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, samt personer med voldelig atferd og rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer.

Tilskuddet dekker ikke:

 • Utgifter knyttet til analfabetisme alene
 • Førerkort
 • Læremidler
 • Ordinær plass i barnehage og skolefritidsordning (SFO)
 • Egenandeler (unntak: kommunale egenandeler f.eks. til barnevernstiltak)
 • Ordinære administrasjonsutgifter (unntak: ansvarsgruppemøter, inkludert koordinering av tiltak, kan ikke overstige kr 20 000 og vurderes opp mot sakens omfang)
 • PC og andre datahjelpemidler
 • Utenlandsreiser
 • Klær og utstyr
 • Kompetanseheving for/veiledning av personell
 • Fritidsaktiviteter som ikke er medisinsk begrunnet
 • Fysisk tilrettelegging og tilpasning av bygg
 • Ekstrautgifter som kvalifiserer til grunnstønad fra NAV

Listen er ikke uttømmende.

Tilskuddene ved bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker trekkes ikke fra ved utmåling av Helsedirektoratets tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene.

Stortinget har vedtatt følgende satser:

Satsene for de ulike årene er som følger:

 

Tilskudd 1

Tilskudd 2

2011

155 400 kroner

inntil 776 800 kroner

2012

160 000 kroner

inntil 800 100 kroner

2013

165 100 kroner

inntil 825 700 kroner

2014

170 500 kroner

inntil 852 900 kroner

2015

175 900 kroner

Inntil 1 080 000 kroner

2016

181 000 kroner

inntil 1 111 000 kroner

2017

186 000 kroner

inntil 1 157 000 kroner

 

4. Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside, og departementets nettside for tilskuddordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD). 

4.1 Søknadsfrist

For Tilskudd 1 er søknadsfristen 13 måneder etter første bosettingsdato uansett om det søkes for år 1 eller år 2 etter bosetting.

4.2. Utsettelseavsøknadsfrist

Unntaksvis kan søknader behandles selv om de fremmes etter fristen, men da etter avtale med IMDi. Det gis utsettelse av søknadsfristen hvis tungtveiende årsaker tilsier at dette er nødvendig. Kommunen må søke om utsatt søknadsfrist innenfor opprinnelig søknadsfrist. Søknad om utsatt frist må fremmes skriftlig. 

5. Oppfølging og kontroll

5.1. Krav til søknadens innhold og form

5.1.1       Dokumentasjon av funksjonsnedsettelsen/atferdsvanskene

Søknaden skal inneholde en fagkyndig beskrivelse av funksjonsnivå og vurdering av eventuelle hjelpebehov. Dette inkluderer opplysninger om når tilstanden oppstod, symptomer samt forventet prognose. 

 • Særskilt om Tilskudd 1: som hovedregel vil det være tilstrekkelig med en legeerklæring (for eksempel fra fastlege)
 • Særskilt om Tilskudd 2: det kreves erklæring fra spesialisthelsetjenesten.

Dersom tilstanden i hovedsak ikke omhandler medisinske forhold, skal fagkyndig beskrivelse fra en annen relevant faginstans (for eksempel Pedagogisk-psykologisk tjeneste) legges ved søknaden. Dette gjelder både Tilskudd 1 og 2.

Dersom det søkes om støtte til tiltak som også støttes av andre offentlige instanser eller tilskudd, må det dokumenteres at kommunen har søkt og har ytterligere utgifter (eventuelt egenandeler) som ikke er dekket etter utbetalt/innvilget støtte fra disse instansene.

5.1.2.Opplysningeromaktuell sosial- og familiesituasjon (sosialrapport)

I søknaden skal kommunene gi en kort beskrivelse av personen det søkes tilskudd for og dennes familie (sosialrapport). Beskrivelsen skal gi et helhetsbilde av personens funksjonsnivå og/eller atferdsvansker i daglige gjøremål og gi opplysninger om kommunens ressursinnsats rundt personen.

Fagtjenesten som er ansvarlig for oppfølging av flyktninger i kommunen eller andre som arbeider tett med personen og dennes familie kan sammenfatte denne beskrivelsen.

5.1.3 Andre krav til søknadens innhold og form

I søknaden skal kommunen sammenfatte en beskrivelse av igangsatte og planlagte tiltak. Denne skal inneholde nærmere informasjon om det enkelte tiltak det søkes tilskudd for og hvorfor det er iverksatt eller planlagt. Kostnadsberegning må synliggjøres.

Kommunen skal benyttes eget søknadsskjema for søknad om Tilskudd 1 og Tilskudd 2. Det skal sendes ett søknadsskjema for én person. Alle krav til dokumentasjon skal legges ved søknadsskjemaet, merkes «vedlegg» og nummereres. Se søknadsskjema for detaljer. Søknadsskjemaene for henholdsvis Tilskudd 1 og Tilskudd 2 finnes på vår nettside: www.imdi.no/funkhem

Oppdatert dokumentasjon skal legges ved søknaden hvert år det søkes, med mindre IMDi har oppgitt noe annet.

Det skal legges ved et budsjett og/eller et regnskap der det spesifiseres hvor mye hvert enkelt tiltak koster – og for hvilket tidsrom budsjettet gjelder. Det oppfordres til å søknaden baseres på budsjett fremfor regnskap

Budsjettet og regnskapet skal følge tilskuddsåret. Dersom en person er bosatt 2.2.2016, skal budsjettet og regnskapet gjelde for 2.2.2016-1.2.2017.

Et skriftlig informert samtykke skal foreligge i alle søknader.

Søknader om Tilskudd 1 og Tilskudd 2 skal sendes til IMDis postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo. Søknader fra kommuner i Midt-Norge sendes til Postboks 2438 Sluppen, 7005 Trondheim.

5.1.4       Når søknadsgrunnlaget opphører

Hvis flytting til annen kommune skjer i løpet av året det er gitt tilskudd for, skal fraflyttingskommunen så raskt som mulig levere regnskap for tilskuddsperioden frem til flyttingen fant sted.

Tilflyttingskommunen har anledning til å søke om tilskudd for den gjenstående delen av integreringstilskuddsperioden for personer som allerede har utløst ekstratilskudd.

Ved dødsfall sendes regnskap til IMDi innen 3 måneder. Utbetalt tilskudd tilbakebetales som regel fra den dato flyktningen gikk bort. Ved dokumentasjon av videreførte utgifter for eksempel til lønn kan kommunen få beholde tilskudd eller del av tilskudd inntil 3 måneder etter dato for dødsfall.

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

5.2.1 Rapportering

Tilskuddsordningen krever at kommunen rapporterer på det faktiske forbruket av tilskuddsmidler tilknyttet Tilskudd 2. Det er ikke behov for regnskapsrapportering på Tilskudd 1.

Rapporteringen skal gjøres innen 1 måned etter at det aktuelle tilskuddsåret har utløpt. Kommuner som har søkt Tilskudd 2 i forkant av tilskuddsåret skal benytte tilskuddsordningens regnskapsskjema og sammenstille det faktiske forbruket av tilskuddsmidler innen fristen. Kommuner som har søkt Tilskudd 2 i etterkant av tilskuddsåret legger ved regnskap på søknadstidspunktet, og ytterligere rapportering vil ikke være nødvendig.

5.2.2 Kontrolladgang

IMDi og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og Riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.

6. Klagebehandling

IMDis tildeling eller avslag av tilskudd etter dette rundskrivet er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl §§ 3, første ledd og 28.