Justis- og beredskapsdepartementet

Tilskuddsregelverk – humanitære tiltak i 2017 rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge

Søknadsfrist: 15.02.2017

1      Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 16. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) kap. 440, post 70.

2      Mål for ordningen

2.1       Hovedmål

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre humanitære forhold for EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge.

2.2       Delmål

 • Overnattings- og sanitære tilbud.
 • Rådgivingstiltak og mer langsiktige prosjekter, som for eksempel arbeidsrettede tiltak.

2.3       Målgruppe

Målgruppen for ordningen er EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge.

3      Tildelingskriterier

3.1   Inngangskriterier

Frivillige[1] og andre ideelle organisasjoner kan søke. Privatpersoner kan søke dersom virksomheten ikke er fortjenestebasert. Berørte kommuner og fylkeskommuner kan søke. I enkelte tilfeller kan også fortjenestebaserte virksomheter motta tilskudd.

Frivillige organisasjoner som søker skal være registrert i frivillighetsregisteret.

Det kan gis driftstilskudd eller prosjekttilskudd. Driftstilskudd er finansiering av organisasjoners og tiltaks tjenestetilbud overfor en målgruppe. Prosjekttilskudd er rettet mot en avgrenset oppgave som kan bidra til å oppfylle politiske målsettinger.

3.2 Vurderingskriterier

I vurdering av søknadene prioriteres:

 • Tiltak som oppfyller ordningens mål
 • Tiltak som gis støtte skal være til hjelp for enkeltpersoner som tigger, men skal ikke fremme tigging.
 • Tiltakene må tilrettelegges for både kvinner og menn.
 • Tiltak i regi av humanitære organisasjoner og prosjekter som iverksettes i de byer og kommuner der det er flest tilreisende tiggere vil bli prioritert.
 • Tiltak med lave administrasjonsutgifter, og som baserer seg på bruk av frivillige, vil også bli prioritert.

4      Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres snarlig etter Stortingets budsjettvedtak på Justis- og beredskapsdepartementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD) samt på nettportalen www.frivillig.no.

Søknadsfristen er 15. februar 2017. Tildelingen av tilskudd fra departementet skal normalt skje innen utgangen av mars. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det ev. foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august.

Tilskuddsforvalter kan, men er ikke forpliktet til å behandle søknader som er kommet inn etter fristen.

5      Oppfølging og kontroll

5.1       Krav til søknadens innhold og form

Søknaden bør som hovedregel inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Det skal oppgis organisasjonsnummer/foretaksnummer (gjelder også privatpersoner der søker er privatperson. Privatpersoner må også oppgi personnummer)
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet? (Oppgi i så fall dato og departementets saksnummer).

Om prosjektet/tiltaket

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater.

Finansiering

 • Budsjett for organisasjonen (ved søknad om driftsstøtte),
 • ev. budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for driften/prosjektet
  • Søkers eventuelle egenandel
  • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter
  • Ev. andre kilder (hvilke).
  • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette.

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden kan sendes elektronisk.

5.2       Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier.  Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

For tilskudd inntil kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres dersom tilskuddsforvalter krever dette.

For tilskudd fra og med kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Som hovedregel skal dette fremgå av mottakerens årsrapport. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. Det oppfordres til bruk av aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de totale utgifter og inntekter.

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av departementets tilskuddsbrev.

Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra tilskuddsforvalter.

Eventuelle samarbeidspartnere skal være kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

Tilskuddsforvalter og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i tilskuddsåret.

6      Klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Det er således klageadgang jf. fvl § 28. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Kongen i statsråd jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for Justis- og beredskapsdepartementet jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.[1] Definisjon frivillige organisasjoner: ikke organisert av det offentlige, ikke fortjenestebaserte, og frivillig innsats utgjør som regel en viktig del av virksomheten. Frivillig virksomhet blir i hovedsak organisert som foreninger eller stiftelser.