Forsiden

Tilskuddsordning for Jobbsjansen for 2018, del C

Del C: Tilskudd til kommuner for å forlenge kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogram - år 4   

 

1. Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 18. desember 2017 og Prop. 1 S (2017-2018) kap. 496, post 62.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2. Mål for ordningen

2.1 Hovedmål

Hovedmålet med denne delordningen er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet gjennom forlenget kvalifiseringsløp med ett ekstra år (år 4), etter deltakelse i et treårig Introduksjonsprogram.

2.2 Delmål

Tilskuddsordningen skal bidra til å prøve ut tiltak som kan bidra til å gjøre rammene for introduksjonsprogrammet mer fleksible for kommunene.

Jobbsjansen skal gjennom individuelt tilpassede programmer gi styrkede kvalifikasjoner for å delta i arbeidslivet eller ordinær utdanning.

Tilskuddsordningen skal bidra til kunnskapsutvikling.

2.3 Målgruppe

Målgruppen er deltakere i introduksjonsprogram som har behov for forlenget kvalifiseringsløp med ytterligere ett år utover de første tre år.

Ordningen vil særlig gjelde for deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn og som derfor ikke kommer i arbeid eller utdanning innenfor den ordinære rammen av introduksjonsprogrammet.

For eksempel deltakere som har startet i grunnskole eller videregående opplæring som en del av introduksjonsprogrammet, og som har behov for lenger kvalifiseringsløp for å kunne fullføre den skolegangen de har startet. I særlige tilfeller kan det også være aktuelt for kommunen å forlenge deltakeres arbeidsrettede kvalifiseringsløp.

Følgende presiseringer/ unntak gjelder:

Det er først etter fullført tredje år i introduksjonsprogram at midler fra denne ordningen kan benyttes for å gi et tilbud. Tilbudet i Jobbsjansen del C skal være inntil ett år.

Overgang til år 4 bør fortrinnsvis skje direkte, men i særlig tilfeller kan det godtas et opphold i programmet.

Et tilbud om forlenget programtid etter denne ordningen skal være forankret i deltakerens individuelle plan, og skal være et ledd i et sammenhengende kvalifiseringsløp som varer opp til fire år.   

Tilbudet skal ikke betraktes som en forlengelse av program i henhold til Introduksjonsloven, men en kvalifiseringsaktivitet innenfor rammen av Jobbsjansen.

3. Tildelingskriterier

 

3.1 Inngangskriterier

Kommuner kan søke om prosjekttilskudd for deltakere i introduksjonsprogram som har fullført eller er i ferd med å fullføre tre år programtid innenfor rammen av introduksjonsprogrammet og som har behov for ett ekstra år med grunnleggende kvalifisering.

Det er åpent for interkommunalt samarbeid.

 

3.2 Utgifter som kan søkes dekket av Jobbsjansemidler

 • Det kan søkes om midler til dekning av prosjektleder/- programrådgiverstilling.
 • Det skal utbetales stønad til programdeltakere tilsvarende 2 G per år, jf. introduksjonsloven. Deltakere under 25 år skal motta 2/3 stønad. Kommuner kan søke om Jobbsjansemidler til dekning av stønad opptil 1 G per deltaker per år. Resterende stønad skal utbetales av kommunen med egne midler.

3.3 Vurderingskriterier

 • Det skal settes resultatmål for prosjektene. Kommunene må i søknaden fastsette kvantitative og kvalitative mål.
 • Kommunen må kunne vise til at det vil bli etablert samarbeidsstruktur og rutiner som sikrer god overgang fra tredje år i introduksjonsprogrammet til et fjerde år i jobbsjansen.
 • Det skal arbeides systematisk med utvikling av individuelt tilpasset programinnhold og tiltak som gir best mulig resultater i kvalifisering og formidling til arbeid og utdanning.
 • Prosjektene bør beskrive hvordan de skal jobbe med år 4 for at det skal øke muligheten for å få den enkelte deltaker over i arbeid eller utdanning.
 • Det er en forutsetning at kommunen har etablert et forpliktende og systematisk samarbeid med relevante kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter.
 • Prosjektene bør ha eller opparbeide seg nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og etablere forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere der det er hensiktsmessig. Kvalifiseringen skal tilpasses mot behovet for arbeidskraft i det lokale og regionale arbeidsmarkedet.
 • Det forutsettes at tiltak og stønader i regi av NAV benyttes både ved gjennomføring av programmet når det er hensiktsmessig, og når deltakerne kan formidles til ordinært arbeid.
 • Der ikke kommunen allerede har etablert et forpliktende og systematisk samarbeid med lokale frivillige organisasjoner, forventes det at prosjektet etablerer et slikt samarbeid.
 • Prosjektene skal ses i sammenheng med eventuelt annet utviklingsarbeid i kommunen og bidra til en helhetlig og langsiktig planlegging og utvikling av kommunenes integreringsarbeid.

3.4 Flerårige prosjekter

Det kan gis støtte til flerårige prosjekter, men det tas forbehold om Stortingets bevilgning i kommende år. Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen.

4. Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres i desember måned på departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD).

Søknadsfristen er 5. februar 2018. Tildelingen av tilskuddet skal normalt skje innen 15. mars 2018. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det ev. foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august 2018.

5. Oppfølging og kontroll

 

5.1 Krav til søknadens innhold og form

Det skal brukes et Word-basert søknadsskjema for å søke om tilskuddsmidler. Skjemaet er tilgjengelig på imdi.no sammen med veiledning for bruk av skjemaet. Søknaden skal sendes til oppgitt e-postadresse for ordningen.

Søknaden skal minimum inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for remittering av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Antall prosjektarbeidere (stillingsprosent)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket?
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?

Om prosjektet/tiltaket: 

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Antall deltakere i prosjektet
 • Plan for gjennomføring
 • Forventede resultater
 • Interne og eksterne samarbeidspartnerne som kommunen vil samarbeide med om gjennomføring av prosjektet. Det bes spesielt om tydeliggjøring av samarbeidet med arbeidsgivere, næringslivet, andre offentlige instanser med ansvar for kvalifisering, og frivillige organisasjoner.

Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet
 • Det forutsettes at kommunen bidrar med egenfinansiering av prosjektet, herunder bruk av kommunens faste stillingsressurser. Kommunens egenfinansiering skal inngå i budsjettforslaget, som en del av søknaden.
 • Egenfinansiering i form av egeninnsats skal kvantifiseres med kronebeløp. Beregningen av egeninnsats skal synliggjøres i søknaden til IMDi.
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter, ev andre kilder (hvilke).

Søknaden skal signeres av rådmann/bydelsdirektør i kommunen/bydelen, ev. av en leder i overnevntes ledergruppe.

Innvilgede søknader vil bli bekreftet med tilskuddsbrev fra IMDi.

For å bidra til best mulig effekt av tilskuddsordningen ønsker IMDi å følge opp prosjekter det gis tilskudd til gjennom samarbeid med kommunene. Dette vil bli nærmere omtalt i tilskuddsbrev til de kommuner som innvilges støtte.

5.2   Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

Prosjektregnskap skal inneholde en oversikt over prosjektets inntekter og utgifter som er regnskapsført i 2018.

Kommunene skal delta i formidling av erfaringer og resultater til andre kommuner og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet. Kommunene skal også bidra i evaluering av ordningen.

Tilskuddsmottaker skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av tilskuddsbrev. For eventuelle endringer skal tilskuddsmottaker sende en skriftlig henvendelse til tilskuddsforvalter. Endringer kan kun skje etter at tilskuddsmottaker har fått samtykke.

Hvis tilskuddsmottaker samarbeider med andre aktører om prosjekt/tiltak, skal tilskuddsmottaker gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom prosjektrapport, årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

1)      Innføre strengere rapporteringsrutiner

2)      Avslå eventuelle søknader om tilskudd

3)      Redusere størrelsen på eventuelle tilskudd

4)      Krev at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2018.

Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

For flerårige prosjekter som har ubenyttede midler i 2017, kan ubenyttede midler videreføres til 2018. De ubenyttede midlene må rapporteres i årsregnskap for 2017 og fremkomme i budsjett for 2018 i søknaden.

6.       Klagebehandling

IMDis tildeling av tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl §§ 3. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.