Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskuddsordning for kommunale utviklingsmidler for 2018

1 Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2017 med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 18. desember 2017 og Prop. 1 S (2017-2018) kap. 496, post 62.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2 Mål for ordningen

2.1 Hovedmål

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid, med vekt på opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Tilskuddsordningen skal bidra til kunnskap- og metodeutvikling. Kunnskapen og metodene skal ha overføringsverdi til øvrige kommuner.

2.2 Delmål

Tilskuddsordningen har følgende delmål:

 • utvikle metoder og opplæringsmodeller som bedrer kvaliteten i og resultatene av norskopplæringen
 • utvikle helhetlige opplæringsløp som sikrer sammenheng mellom norskopplæring og andre opplæringstilbud (VGS, grunnskole for voksne o.l.)
 • arbeidsrette norskopplæringen
 • arbeidsrette introduksjonsprogrammet
 • utvikle norskopplæringstilbud for personer med høyere utdanning som sikrer rask progresjon og er tilpasset deltakernes behov
 • utvikle løp innenfor introduksjonsprogrammet for flyktninger med medbrakt høyere utdanning slik at de raskt kommer ut i en jobb i samsvar med deres kompetanse

2.3 Målgruppe

Målgruppen for tilskuddsordningen er nyankomne innvandrere. Nyankomne innvandrere som omfattes av introduksjonsloven (jf. § 2 og § 17) blir prioritert.    

                                                           
3 Tildelingskriterier

3.1 Inngangskriterier

Kommuner kan søke om tilskudd hvis de alene eller sammen med andre kommuner oppfyller ett eller begge disse kriteriene:

 • Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra landgruppe 2 i kommunen må være på minst 5 % ifølge Statistisk sentralbyrås sin befolkningsstatistikk per 1. januar 2017 (Landgruppe 2 er: Asia, Afrika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS).
 • Det bor minst 100 flyktninger og familiegjenforente av flyktninger i kommunen med mindre enn 5-års botid, ifølge Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk per 1. januar 2017.

3.2 Vurderingskriterier

Prosjektsøknadene vurderes etter tilskuddsordningens formål og delmål. Utover dette vil følgende hovedelementer bli vurdert i søknaden (for mer detaljert informasjon, se rundskrivet på IMDI.no):

 • Behov – adresserer prosjektet et reelt og tydelig uttrykt behov i kommunen?
 • Mål og leveranser – tydeliggjør søknaden prosjektets leveranser og mål?
 • Gjennomføringsevne – kan prosjektet sannsynliggjøre god gjennomføringsevne for de aktiviteter som er planlagt i prosjektet?
 • Resultater/Overføringsverdi – i hvor stor grad kan prosjektets resultater gi gevinster til det lokale/regionale/nasjonale integreringsarbeidet?

3.3 Varighet

Det kan gis støtte til flerårige prosjekter, men det tas forbehold om Stortingets bevilgning for kommende budsjettår. Maksimumprosjektperiode er 3 år. Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen.

4 Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside og på departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD).

Søknadsfristen er 9. februar 2018. Tildelingen av tilskudd fra departementet skal normalt skje innen 15. mars 2018. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det ev. foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august 2018.

5 Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til søknadens innhold og form

Det skal brukes et Word-basert søknadsskjema for å søke om tilskuddsmidler. Skjemaet er tilgjengelig på imdi.no sammen med veiledning for bruk av skjemaet. Søknaden skal sendes til oppgitt e-postadresse for ordningen.

Prosjekttype

 • Kommunen kan søke om midler til forprosjekt, nye prosjekt, videreføring av prosjekt som ble igangsatt året før eller til hovedprosjekt hvis kommunen fikk støtte til forprosjekt året før.
 • Et forprosjekt skal innebære analyser og utredninger som er nødvendige for å kunne ta beslutning om å gjennomføre hovedprosjektet. Forprosjektet skal også resultere i en plan for gjennomføring av hovedprosjektet.
 • Ved interkommunale prosjekt skal søknaden fremmes av den kommunen som påtar seg prosjektansvar.

Innhold

 • Arbeidsrettede tiltak i prosjektet må basere seg på arbeidskraftsbehovet lokalt eller regionalt.
 • Alle tiltakene som retter seg mot norskopplæringen skal være i henhold til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, såfremt prosjektet ikke er omfattet av forsøksordningen i introduksjonsloven.
 • Prosjektkommuner som ønsker å prøve ut tiltak som ligger utenfor regelverket må søke departementet om unntak fra lov eller forskrift i en tidsavgrenset periode. Departementet kan etter søknad fra kommunen godkjenne unntak fra introduksjonsloven og forskriftene etter introduksjonsloven i forbindelse med tidsavgrensede pedagogiske eller organisatoriske forsøk, jf. introduksjonsloven § 27. For kriterier for godkjenning av slike forsøk, se rundskriv G-11/2016 på nettsidene til Justis- og beredskapsdepartementet. Ønsker dere ytterligere informasjon, kontakt IMDis regionkontor for veiledning.

Form 

 • Søknaden skal bekreftes av rådmannen i kommunen/bydelsdirektøren i Oslo eller etter tildelt fullmakt. Bekreftelsen vedlegges søknaden.

Finansiering

 • Kommunen skal bidra med egenfinansiering. Egenfinansiering i form av faste stillingsressurser skal kvantifiseres med et kronebeløp i søknaden
 • Midlene skal ikke brukes til å finansieres ordinær drift av tjenester som for eksempel: drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. De kan heller ikke brukes til investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. I rapporteringen fra tilskuddsmottaker skal utvikling over tid som hovedregel fremgå for indikatorer det er naturlig å vise utvikling for (minst tre siste år). Nærmere rapprorteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

Prosjektregnskap skal inneholde en oversikt over prosjektets inntekter og utgifter som er regnskapsført i 2018.

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev.

Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra IMDi.

Eventuelle samarbeidspartnere skal være kjent med vilkårene for tilskuddet.

For flerårige prosjekter som har ubenyttede midler i 2017, kan ubenyttede midler videreføres til 2018. De ubenyttede midlene må rapporteres i årsregnskap for 2017 og fremkomme i budsjett for 2018 i søknaden.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan IMDi:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i tilskuddsåret. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6 Klagebehandling

IMDis tildeling av tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl §§ 3. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.