Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) (Kap. 474 post 60) - regelverk 2018

Søknadsfrist 15. februar

1. Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og inspirere kommuner til å arbeide aktivt og systematisk med rus- og kriminalitetsforebygging blant barn og unge. 

For å kunne søke tilskudd må kommunestyret ha vedtatt at kommunen skal ha et tverrfaglig samarbeid om rus- og kriminalitetsforebygging. Samarbeidet skal være mellom kommunale, regionale og statlige tjenester som politi, barnevern, barnehager, barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, helsestasjon og skolehelsetjenesten, fritidsklubber, BUP m.fl., listen er ikke uttømmende. Det tverrfaglige samarbeidet skal være forankret i SLT-modellen og må gjennomføres i henhold til overordnede planer og gjennom en ansatt SLT- koordinator. 

Delmål: 

 • Bedre samordning av ressursene lokalt 
 • Ansatte i hjelpeapparatet får økt kunnskap om forebygging av rus og kriminalitet 
 • Ungdom i risikosonen blir i større grad fanget opp av hjelpeapparatet 
 • Tryggere ungdomsmiljøer 

Målgruppe:  

 • Kommunen(/-er) er den som kan søke på tilskuddsordningen og som eventuelt blir tilskuddsmottaker 
 • Direkte målgruppe for innsatsen er de som står i fare for å begå kriminalitet og de som er mulige ofre, med hovedvekt på barn, unge og deres foreldre 

2. Kriterier for måloppnåelse 

Nasjonale mål: 

 • Økt antall kommuner som benytter SLT-modellen 
 • Økt antall lokale rus- og kriminalitetsforebyggende koordinatorer 
 • Økt antall kommuner som har god kunnskap om hva som er de gode tiltakene 
 • Økt antall kommuner som har kartlagt og beskrevet rus- og kriminalitetssituasjonen lokalt 

Lokale mål:

 • Kommunen(-e) har ansatt SLT-koordinator 
 • Lokal samarbeidsmodell er formelt vedtatt og iverksatt på tre nivåer i tråd med SLTmodellen. De tre nivåene som inngår i modellen er styringsnivå, koordineringsnivå og utførernivå. Dersom kommunen er liten kan det være tilstrekkelig med to nivå, da har man et styringsnivå og slår sammen koordinerings- og utførernivået 
 • Den lokale rus- og kriminalitetssituasjonen blant barn og unge er beskrevet 

3. Kunngjøring 

Tilskuddsmidlene kunngjøres på regjeringen.no og på Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging sin hjemmeside. Kunngjøringen sendes til kommuner, politidistrikt og SLT-koordinatorer. 

Søknadsfristen er 15. februar 2018. 

Tildelingen av midler fra departementet skal normalt skje innen utgangen av april i tildelingsåret. 

4. Kriterier for tildeling 

Tildeling av tilskudd avgjøres og beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering. Søknadene vil bli prioritert i denne rekkefølgen:  

 1. Nye SLT-søkere 
 2. Reetablering av SLT 
 3. Tiltak SLT 

Følgende er retningsgivende for tildeling av tilskudd: 

Tilskuddsmidler til etablering/reetablering av SLT-modellen 

Kommuner kan motta inntil kr. 400 000 i lønnstilskudd for 100% stilling for det første året de søker. Forutsetningen er en forpliktende nedtrappingsplan for tilskuddet kommende tre år, der det redegjøres for videreføring av arbeidet uten eksterne tilskudd. Denne skal legges ved søknaden. Tilskuddet kan videreføres med kr. 200 000 andre og tredje året. Maksimal tilskuddsutbetaling er kr. 800 000. 

Kommuner med innbyggertall under 5000 innbyggere kan motta inntil kr. 200 000 i lønnstilskudd første året. Tilskuddet kan videreføres med kr. 100 000 andre og tredje året. Maksimal tilskuddsutbetaling er kr. 400 000.   

Det anbefales at kommuner med innbyggertall under 5000 innbyggere søker samarbeid med nabokommunen(e)

Tilskuddsmidler til tiltak/aktivitet/prosjekt, som gis prioritet  

Kompetanseutvikling som fremmer arbeidet innenfor SLT-modellen på tvers av etater/ tjenestesteder i kommunen og politiet. 

Et spesifikt forebyggingstema eller en kunnskapsbasert og målrettet innsats på tvers av faggrupper, som kan sannsynliggjøre rus- og kriminalitetsforebyggende effekt.  

 Søknaden skal inneholde: 

 • Informasjon om søker, kommunens organisasjonsnummer, adresse, kontonummer og kontaktperson, i tillegg til navn og e-postadresse til kontaktperson på regnskapsavdelingen i kommunen 
 • Søkerens formål med søknaden 
 • Beskrivelse av tiltaket 
 • Søknadsbeløp 
 • Budsjett
 • Om man kan nyttiggjøre seg en mindre sum enn den man har søkt om
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser 
 • Egenfinansiering 
 • Rapportering og regnskap for tidligere mottatte midler  

For søknad om lønnstilskudd må følgende tillegg legges ved i søknaden:  

 • Kommunestyrevedtak på opprettelse av SLT-modellen. Må foreligge sammen med søknaden 
 • Bekreftelse fra politi/vedtak fra politiråd, på opprettelse av SLT-modellen 
 • Situasjonsbeskrivelse av rus og kriminalitet blant barn og unge lokalt 
 • Beskrivelse av SLT-modellen, med styringsnivå, koordineringsnivå, utførernivå, slik det er tenkt 
 • Redegjørelse for den organisatoriske plasseringen av SLT-koordinator 
 • En forpliktende nedtrappingsplan over 3 år: Det må framkomme hvilken egenandel kommunen finansierer stillingen med i de tre årene og at kommunen forplikter seg til å fullfinansiere stillingen selv etter at de tre årene er gått 

Rapportering på tidligere tildelte midler: 

Det skal rapporteres på tildelte midler fra fjoråret. Det skal framkomme hva søker eventuelt mottok i tilskudd i 2017. Det skal framkomme av søknaden dersom ubenyttede midler søkes overført til 2018 og presist hvilket beløp det dreier seg om. Det skal følge med en beskrivelse av hvordan tilskuddet for 2017 har blitt benyttet. 

Presisering av hva årets søknad ønskes brukt til: 

Det må framkomme hva som er formålet med årets søknad om tilskudd. Det må foreligge en beskrivelse av tiltak med forventede resultat. I denne beskrivelsen må søknadsbeløpet komme tydelig fram og det må legges ved detaljert budsjett samt hvilken egenandel kommunen selv bidrar med. Dersom kommunen søker andre instanser om tilsvarende tilskudd må dette komme fram av søknaden.

5. Søknadsbehandling  

Søknadene behandles av Sekretariatet for konfliktrådene. Søker opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen gjennom brev om tilskudd eller avslag. Søker får bekreftelse på at søknaden er mottatt. Tilskuddsforvalter kan, men er ikke forpliktet til å behandle søknader som er kommet inn etter fristen. Svar på søknaden kan påregnes i april tildelingsåret. 

Søknad om støtte kan avslås dersom: 

 • Søknaden ikke oppfyller tildelingskriterier og/eller kriterier for måloppnåelse 
 • Søknaden ikke inneholder de påkrevde opplysninger 
 • Tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene, herunder om søker har unnlatt å sende inn rapporter og regnskap 
 • Søknaden ikke rangeres høyt nok sett i forhold til andre søknader 

6. Oppfølging og kontroll  

Innen 1. mars året etter at tilskudd er gitt, skal det sendes inn rapport med resultat- og måloppnåelse, samt regnskap fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres. Ved behov, kan det også legges opp til særskilt rapportering.

Tilskuddsmottaker må være forberedt på å delta i formidling av erfaring og resultater til relevante aktører. 

Mottaker er ansvarlig for at bestemmelsene i tilsagnsbrevet og de generelle vilkår overholdes, herunder at: 

 • Midlene skal fortrinnsvis nyttes i tilskuddsåret. Midler som ikke blir brukt innen årets utgang kan etter begrunnet søknad benyttes til videreføring av tiltaket i det påfølgende år 
 • Tilskuddet brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av tilsagnsbrevet 
 • Endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra Sekretariatet for konfliktrådene. 
 • Dersom midlene ikke er brukt i samsvar med det oppgitte formål vil kommunen være pliktig til å tilbakeføre hele eller deler av tilskuddet 
 • Eventuelle samarbeidspartnere er kjent med vilkårene for tilskuddet 

Avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 2, første ledd, bokstav a og b er det ikke klagerett.

Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement §10, 2. ledd og riksrevisjonsloven §12, 3. ledd.