Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet skal bidra til at statlige virksomheter lykkes med endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del. Ønsket effekt av Digitaliseringsrådet er å få til mer fornying, effektiv statlig ressursbruk og flere gode digitale tjenester som tar utgangspunkt i brukernes behov.

Digitaliseringsrådet er et faglig uavhengig organ oppnevnt av Kommunal- og moderniserings-departementet. Det er en anbefalt, frivillig ordning for statlige virksomheter, også for digitaliseringsarbeid hvor stat og kommune samarbeider.

Digitaliseringsrådet representerer en lavterskel lederstøtte for offentlige etater. Det tilbyr en uavhengig gjennomgang av digitaliseringstiltak og gir råd om endringsprosesser, prosjekter, programmer og strategier. Anbefalingene er rådgivende, og det er virksomheten som bringer sin sak for rådet som har ansvaret for gjennomføringen av de anbefalingene rådet gir.

Om Digitaliseringsrådet

Opprettet: 2016

Type: Råd

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Digitaliseringsrådet skal bidra til at statlige virksomheter lykkes med endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del. Ønsket effekt av Digitaliseringsrådet er å få til mer fornying, effektiv statlig ressursbruk og flere gode digitale tjenester som tar utgangspunkt i brukernes behov. Digitaliseringsrådet er et faglig uavhengig organ oppnevnt av Kommunal- og moderniserings-departementet. Det er en anbefalt, frivillig ordning for statlige virksomheter, også for digitaliseringsarbeid hvor stat og kommune samarbeider. Digitaliseringsrådet ble etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016. Medlemmene oppnevnes for en periode på fire år. Digitaliseringsrådets nåværende mandat ble fastsatt av departementet i januar 2020 etter innspill fra en evaluering gjennomført av KPMG på oppdrag fra departementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/evaluering-av-digitaliseringsradet/id2675687/ Digitaliseringsdirektoratet bemanner og drifter sekretariatet for rådet.

Full mandattekst Digitaliseringsrådet

Aktive medlemmer (pr. 9/1/2020)

  • Svein Kristiansen Leder
  • Kjetil Århus Medlem
  • Magne Jørgensen Medlem
  • Nina Aulie Medlem
  • Jan-Olav Styrvold Medlem
  • Eli Stokke Rondeel Medlem
  • Alv Humborstad Sørland Medlem
  • Ann Merethe Lysø Sommerseth Medlem
  • Sven Marius Urke Medlem
  • May Liss Hårstad Wasmuth Medlem