Historisk arkiv

Mandat for Digitaliseringsrådet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet


Formål

Digitaliseringsrådet skal bidra til at virksomheter lykkes med sine digitaliseringsprosjekter. Rådet tilbyr en uavhengig gjennomgang av prosjekter, og gir anbefalinger som skal hjelpe virksomheter til i større grad å gjennomføre prosjektene i henhold til tid, estimert kostnad og kvalitet.

Digitaliseringsrådet skal bidra til bedre styring og gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i staten. Ønsket effekt av Digitaliseringsrådet er mer effektiv statlig ressursbruk og flere gode digitale tjenester til innbyggere og næringsliv.

Digitaliseringsrådet skal legge til rette for læring fra privat til offentlig sektor, på tvers av prosjekter i offentlig sektor, og bidra til systematisk læring på tvers i staten.

Rolle

Digitaliseringsrådet er et faglig uavhengig organ oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er en anbefalt frivillig ordning for statlige virksomheter, og anbefalingene er rådgivende. Det er virksomheten som har ansvaret for gjennomføring av prosjektene som rådet behandler, og de anbefalingene rådet gir. Behandlingen i Digitaliseringsrådet innebærer ingen endring i eksisterende styringslinjer.

Digitaliseringsrådet skal tilby råd og veiledning i alle faser av digitaliseringsprosjekter med anslått samlet investeringskostnad mellom 10 og 750 millioner kroner. Dette er prosjekter som faller under grenseverdien på 750 millioner kroner etter Finansdepartementets kvalitetssikringsregime.

Rådet skal gjennomgå styringsdokumentasjon og andre relevante dokumenter for digitaliseringsprosjekter, ha dialog med og gi anbefalinger til virksomheten. Virksomhetsleder eller tilsvarende møter Digitaliseringsrådet ved prosjektgjennomgang.

Målet er at virksomhetene skal få anbefalinger fra Digitaliseringsrådet innen 15 arbeidsdager fra relevant dokumentasjon er sendt inn.

Sammensetning

Digitaliseringsrådet skal ha bred og sammensatt kompetanse med åtte - ti medlemmer. Rådet skal bestå av erfarne prosjektledere, virksomhetsledere og IKT-ledere fra offentlig og privat sektor, samt akademia.

Difi bemanner og drifter sekretariatet for rådet.

Erfaringsrapporter og evaluering

Digitaliseringsrådet avgir erfaringsrapporter over rådets arbeid hvert år. Difi skal evaluere effektene av kvalitetssikringsordningen i løpet av en fireårsperiode.