Sterkere virkemidler i digitaliseringsarbeidet!

På årets Digitaliseringskonferanse var jeg tydelig på at regjeringen ønsker å øke tempoet i digitaliseringen av offentlig sektor. Vi vil fra 2016 sette inn nye tiltak som skal gi flere lønnsomme og vellykkede digitaliseringsprosjekter. Dette vil bidra til effektivisering av offentlig sektor og bedre tjenester til innbyggere og næringsliv.

De nye tiltakene er:

  • Digitaliseringsrådet, som skal gi råd om gjennomføring av digitaliseringsprosjektene
  • En medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i statlige virksomheter

De nye ordningene er en del av program for bedre styring og ledelse i staten. Difi, som har en pådriverrolle i digitaliseringen av offentlig sektor, skal være sekretariat for rådet og forvalte medfinansieringsordningen.

Om Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet skal kvalitetssikre digitaliseringsprosjekter og gi råd til virksomhetsledere i statlige virksomheter. Det er frivillig for statlige virksomheter å benytte seg av dette tilbudet.

Rådet skal være operativt fra 1. januar 2016 og skal hjelpe virksomheter til å lykkes med sine digitaliseringsprosjekter. Kvalitetssikringen skal bidra til at vi får færre store feilinvesteringer og budsjettoverskridelser.

Digitaliseringsrådet skal gjennomgå beslutningsgrunnlag og styringsdokumenter for planlagte digitaliseringsprosjekter med en kostnadsramme på mellom 10 og 750 millioner kroner.

Jeg har i dag offentliggjort navnene på medlemmene av Digitaliseringsrådet. Rådet vil få en spennende sammensetning av kompetanse og består av erfarne virksomhetsledere, offentlige IKT-direktører og erfarne prosjektledere fra offentlig og privat sektor:

  • Leder Svein R. Kristensen, tidligere skattedirektør
  • Torild Nag, konserndirektør i Lyse
  • Kjetil Århus, direktør for IKT Konsern i Bergen kommune
  • Jan-Olav Styrvold, direktør for økonomi og IT i Vinmonopolet
  • Nina Aulie, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet
  • Magne Jørgensen, professor ved Universitetet i Oslo
  • Eli Stokke Rondeel, assisterende hovedprosjektleder i Sykehuspartner
  • Øyvind Christoffersen, tidligere direktør for Statsbygg

Som hovedregel skal Digitaliseringsrådet behandle sakene innen tre uker. Difi er sekretariat for rådet. Mer informasjon finnes på difi.no.

Om medfinanseringsordningen for digitaliseringsprosjekter i staten

I statsbudsjettet for 2016 er det foreslått en medfinansieringsordning for små og mellomstore digitaliseringsprosjekt i staten. Difi skal i 2016 tildele 75 mill. kr. Den nye medfinansieringsordningen vil gi flere lønnsomme digitaliseringsprosjekter som ellers ikke ville sett dagens lys. Samtidig stiller vi større krav til at prosjektene skal gi gevinster i form av bedre kvalitet og effektivitet.

Prosjekter som får støtte, må kunne dokumentere samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Gevinstene kan utløses både internt i virksomheten og hos eksterne parter, for eksempel i kommunene eller hos innbyggerne. Virksomhetsinterne gevinster må betales tilbake i tråd med gevinstrealiseringsplanen. Prosjektene må være i størrelsesorden mellom 5 og 50 mill. kroner, og medfinansieringen kan maksimalt dekke 50 prosent av investeringskostnaden.

Jeg oppfordrer alle statlige virksomheter til å fremme gode digitaliseringsprosjekter som kanskje har ligget på vent en stund, eller forslag om nye digitaliseringsløsninger.

Søknadsfristen for å levere prosjektbeskrivelse og lønnsomhetsvurdering til Difi er 20. februar 2016. Informasjon om ordningen og søknadsprosessen finnes på difi.no

Ta ordningene i bruk!
Jeg oppfordrer statlige virksomheter til å be om kvalitetssikring i Digitaliseringsrådet og søke om medfinansiering. Målet er tydelig: Flere vellykkede digitaliseringsprosjekter som fornyer, forenkler og forbedrer offentlig sektor.

 

Med hilsen
Jan Tore Sanner