Styret for Internasjonalt reindriftssenter

Styret er reindriftssenterets øverste organ, og har det overordnede ansvaret for senterets virksomhet. Det har ansvaret for at virksomheten holder en høy faglig kvalitet, og drives effektivt og i samsvar med gjeldende regelverk.

Styret er reindriftssenterets øverste organ, og har det overordnede ansvaret for senterets virksomhet. Det har ansvaret for at virksomheten holder en høy faglig kvalitet, og drives effektivt og i samsvar med gjeldende regelverk. Styret har ansvaret for faglig utvikling, ressursbruk og prioriteringer, samt å utarbeide strategier for senterets virksomhet. Styret skal avgi årsregnskap og årsmelding, og vedta budsjett og virksomhetsplan. Styret skal også tilsette daglig leder, og senterets øvrige personell etter innstilling fra daglig leder.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevner styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer i samråd med Verdensforbundet for reindriftsfolk. Oppnevnelsen skal foretas blant foreslåtte kandidater og gjelder for fire år, med anledning til gjenoppnevning for ytterligere en periode. Styremedlemmene skal ha kjennskap til reindrift og tradisjonelle kunnskaper relatert til reindrift.