Junioreksperter til FN og internasjonale organisasjoner

Norge finansierer i dag ca 40 stillinger som junioreksperter (Junior Professional Officer - JPO).

Har du lyst på en spennende stilling i FN-systemet? Det vil dessverre ikke lyses ut juniorekspertstillinger i 2020. Vi antar det blir gjennomført en ny rekrutteringsprosess i juni/juli 2021.

Juniorekspertene/SARCene (Special Assistant to Resident Coordinator) og SDP (Sustainable Development Programme Officer) bistår de internasjonale organisasjonene med å bygge opp erfaring innenfor utviklingssamarbeid, bidrar med internasjonal kompetanse i norske miljøer gjennom sin innsikt i organisasjonenes virksomhet og utgjør en ressursbase for fremtidig rekruttering av nordmenn til FN. Utenriksdepartementet (UD) bistår den enkelte organisasjon i rekrutteringen av junioreksperter/SARCer/SDPer, men intervjuer og ansettelse foretas av organisasjonen selv. Det er den enkelte organisasjon som er arbeidsgiver og som administrerer juniorekspertene/SARCene/SDPene etter ansettelse.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere må være norske statsborgere
 • Utdanning på høyere nivå (minimum masterutdanning/tilsvarende) og to års relevant arbeidserfaring (fem år for SARC/SDP).
 • Interesse for bistandsspørsmål og erfaring fra områder relatert til organisasjonens virksomhet er ønskelig.
 • God skriftlig fremstillingsevne.
 • Meget gode engelskkunnskaper.
 • Arbeidskjennskap til et annet FN-språk tillegges vekt (spansk, fransk, russisk, kinesisk, arabisk).
 • Sterke mellommenneskelige og interkulturelle ferdigheter.
 • Internasjonal erfaring og tilpasningsdyktighet.

Ansettelsesvilkår

 • Tiltredelse: Så snart som praktisk mulig i samråd med den enkelte organisasjon.
 • Det ansettes på organisasjonens egne betingelser.
 • Avlønning i henhold til FNs lønnsregulativ på P2-nivå trinn 1 (eller tilsvarende) pluss diverse tillegg som justeres i forhold til kostnadsnivået på tjenestested. Ansatte i FN-systemet er fritatt for skatt.
 • Tjenestetiden er ett år med mulighet til forlengelse inntil tre år på visse betingelser. I noen tilfeller kan et fjerde år diskuteres.
 • Reise- og flytteutgifter dekkes for den engasjerte og medfølgende ektefelle, registrert samboer/partner og barn. Minst to års registrert samboerskap må kunne dokumenteres.
 • Ferie tilstås med 30 dager pr. år.
 • Junioreksperten må selv finne og bekoste bolig.
 • Junioreksperten blir tilknyttet FNs ordninger for syketrygd og ulykkesforsikringer.

Søknadsprosedyre

Se oversikt over ledige juniorekspertstillinger i UDs jobbportal. 

Spørsmål vedrørende juniorekspertordningen kan rettes til ­fn_stillinger@norec.no.

 • FNs fredskorps - United Nations Volunteers

  Norge deltar i United Nations Volunteers-programmet (UNV) gjennom å finansiere fagfolk innenfor forskjellige yrker, som er bosatt i Norge og som er norske statsborgere. United Nations Volunteers må ha en yrkesutdanning eller akademisk bakgrunn, yrkeserfaring og gode språkkunnskaper.

 • Stipend for praktikanter i FN-systemet

  Norec har et begrenset budsjett til stipend til praktikanter i FN og andre internasjonale organisasjoner som samarbeider med FN. Stipendet er ment å dekke noen av utgiftene forbundet med reise og opphold i forbindelse med praktikantordninger i FN-systemet.