2 FNs standardregel for like muligheter...

FNs standardregel for like muligheter for mennesker med funksjonshemning

Dette er en kort presentasjon av de 22 reglene.

Det vises til norsk oversettelse, bestillingsnr. I- 0802 (Statens trykksaksekspedisjon), for fullstendig omtale.

REGEL 1 - Bevisstgjøring

Statene bør iverksette tiltak for å skape økt bevissthet i samfunnet om mennesker med funksjonshemning, deres rettigheter, behov, muligheter og hva de kan bidra med.

REGEL 2 - Medisinsk behandling

Statene bør sikre at mennesker med funksjonshemning får effektiv medisinsk behandling.

REGEL 3 - Rehabilitering

Statene bør sikre at mennesker med funksjonshemning får tilbud om rehabilitering, slik at de kan opprettholde en optimal grad av selvstendighet og funksjonsevne.

REGEL 4 - Støtteordninger

Statene bør sørge for å utarbeide og tilby støtteordninger, herunder hjelpemidler for mennesker med funksjonshemning som gir dem større uavhengighet i dagliglivet og mulighet til å utøve sine rettigheter.

REGEL 5 - Tilgjengelighet

Statene bør erkjenne at tilgjengelighet er av avgjørende betydning for å kunne skape like muligheter på alle områder i samfunnet. For mennesker med funksjonshemning, uansett av hvilket slag, bør statene a) legge fram handlingsplaner som gjør det fysiske miljøet tilgjengelig, og b) iverksette tiltak som gir adgang til informasjon og kommunikasjon.

REGEL 6 - Utdanning

Statene bør anerkjenne prinsippet om at barn, unge og voksne med funksjonshemninger har lik rett til grunnskoleopplæring, videregående opplæring og høyere utdanning i integrerte miljøer. De bør sørge for at slik utdanning er en integrert del i det vanlige utdanningssystemet.

REGEL 7 - Arbeid

Statene bør anerkjenne prinsippet om at mennesker med funksjonshemning må får mulighet til å utøve sine menneskerettigheter, særlig når det gjelder arbeid. Både i distriktene og i byene må de få like muligheter til produktivt og inntektsbringende arbeid.

REGEL 8 - Økonomisk og sosial trygghet

Statene er ansvarlig for å sikre at mennesker med funksjonshemning har sosial trygghet og tilstrekkelig inntekt.

REGEL 9 - Familieliv og personlig integritet

Statene bør bidra til at mennesker med funksjonshemning kan delta fullt ut i familielivet. De bør støtte deres rett til personlig integritet og sikre at lovene ikke er diskriminerende når det gjelder seksualliv, ekteskap og stilling som foreldre.

REGEL 10 - Kultur

Statene skal sikre at mennesker med funksjonshemning inkluderes og kan delta i kulturelle aktiviteter på lik linje med andre.

REGEL 11 - Fritids- og idrettsaktiviteter

Statene skal iverksette tiltak for å sikre at mennesker med funksjonshemning får like muligheter til fritids- og idrettsaktiviteter.

REGEL 12 - Religion

Statene skal oppmuntre tiltak som gir mennesker med funksjonshemning mulighet til å delta på like vilkår i det religiøse liv i det samfunn de tilhører.

REGEL 13 - Informasjon og forskning

Statene påtar seg det endelige ansvaret for å samle inn data og formidle informasjon om levekår for mennesker med funksjonshemning og for å fremme bred forskning om alle forhold, herunder hindringer som har innvirkning på funksjonshemmedes liv.

REGEL 14 - Utforming av politikk og planlegging

Statene skal sikre at det blir tatt hensyn til mennesker med funksjonshemning ved utforming av all politikk og nasjonal planlegging.

REGEL 15 - Lovgivning

Statene skal sikre at det blir tatt hensyn til mennesker med funksjonshemning ved utformingen av politikk og nasjonal planlegging.

REGEL 16 - Økonomisk politikk

Statene har det økonomiske ansvaret for nasjonale programmer og tiltak for å skape like muligheter for mennesker med funksjonshemning.

REGEL 17 - Koordinering av arbeidet

Statene har ansvaret for å opprette og styrke nasjonale samordningsutvalg eller liknende organer, som skal være et nasjonalt kontaktorgan i saker som angår mennesker med funksjonshemning.

REGEL 18 - Funksjonshemmedes organisasjoner

Statene bør anerkjenne funksjonshemmedes organisasjoners rett til å representere mennesker med funksjonshemning på det nasjonale, regionale og lokale plan. Statene bør også anerkjenne funksjonshemmedes organisasjoners rådgivende rolle når det skal tas avgjørelser i saker som gjelder funksjonshemmede.

REGEL 19 - Opplæring av personell

Statene har ansvaret for å sørge for tilstrekkelig opplæring av personell som deltar på alle nivåer i planleggingen og gjennomføringen av tiltak og tjenester for mennesker med funksjonshemning.

REGEL 20 - Nasjonal oppfølging og evaluering av programmer i gjennomføringen av standardreglene

Statene har ansvaret for å sørge for en løpende oppfølging og evaluering av gjennomføringen av nasjonale planer og tiltak som gjelder like muligheter for mennesker med funksjonshemning.

REGEL 21 - Teknisk og økonomisk samarbeid

Statene, både de industrialiserte land og utviklingsland, har ansvaret for å samarbeide og treffe tiltak for å bedre levekårene for mennesker med funksjonshemning i utviklingsland.

REGEL 22 - Internasjonalt samarbeid

Statene skal delta aktivt i internasjonalt samarbeid for å skape like muligheter for mennesker med funksjonshemning.