Planer for utbygging av barnehager i 2005

Alle kommuner får nå brev om innhenting av opplysninger om planer for barnehageutbygging i 2005. Kommunenes rapportering er svært viktig i det videre arbeidet med oppfølging av barnehageforliket, særlig forlikets mål om full behovsdekning. (12.01.05)

Alle kommuner og bydeler

Deres ref

Vår ref

Dato

200500133

11.01.2005

Innhenting av opplysninger om planer for barnehageutbygging i kommunene i 2005

I forbindelse med regjeringens oppfølging av barnehageforliket i Stortinget, ber vi om at kommunene rapporterer planlagt/forventet barnehageutbygging i 2005. Rapporten skal omfatte all forventet etablering i ordinære barnehager og familiebarnehager, og etablering både i kommunal og privat regi. Vi ber om brutto etablering, dvs. alle nyopprettede plasser i kommunen.

Kommunenes rapportering vil være svært viktig i det videre arbeidet med oppfølging av barnehageforliket, særlig forlikets mål om full behovsdekning. Det er viktig med så oppdatert kunnskap som mulig om faktisk aktivitet i kommunene, slik at regjeringen løpende kan vurdere nivå og innretning på de statlige virkemidlene rettet mot etablering av nye barnehageplasser. Departementet er klar over at det vil være usikkerhet knyttet til å anslå utbyggingen så tidlig i året, men ber likevel kommunene om å anslå utviklingen så godt det lar seg gjøre på det nåværende tidspunkt.

Departementet har utarbeidet et eget skjema som kommunene fyller ut (se vedlegg). Skjemaet returneres i utfylt stand til fylkesmannen i de respektive fylker senest innen 1. februar 2005. Dersom fristen av ulike årsaker ikke kan overholdes ber vi kommunen så raskt som mulig ta kontakt med barnehageansvarlig hos fylkesmannen.

Nærmere om utfylling av skjemaet

I vedlagte skjema brukes begrepet ”heltids plasser” for barn over og under tre år. Dette er en endring i forhold til tidligere rapporteringer. Bakgrunnen for endringene er at det erfaringsmessig kan være vanskelig for kommunene å anslå hvordan oppholdstidsstrukturen vil utvikle seg i løpet av året og hvor mange flere barn som vil få plass i barnehagene som følge av framtidige nyetableringer. Ved å be om en rapportering av antall heltids plasser, ønsker departementet å anslå den forventede kapasitetsøkningen i barnehagesektoren – uavhengig av hvorvidt den økte kapasiteten går til å øke oppholdstiden for de barna som allerede har plass i barnehage eller til å gi plass til flere barn.

En ny heltidsplass defineres som en plass med ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer. Vi ber om rapport på hvor mange slike plasser det planlegges opprettet i kommunen i 2005, uavhengig av hvor mange barn som etter opptak vil komme til å dele disse plassene. Dersom en barnehage for eksempel utvides med én avdeling hvor det kan tas inn 16 barn med 41 timers ukentlig oppholdstid eller mer, er det tallet 16 som skal rapporteres selv om kommunen regner med at avdelingen vil bli fylt opp med mer enn 16 barn.

I de tilfellene der det er planlagt å etablere barnehageplasser som pr. definisjon er deltidsplasser, for eksempel i korttidsbarnehager, ber vi om at disse plassene så langt det er mulig regnes om til heltids plasser med en ukentlig oppholdstid på 41 timer. Dersom det for eksempel opprettes 10 plasser i en korttidsbarnehage med 5 timers åpningstid pr. dag, representerer dette en kapasitetsøkning på 250 timer pr. uke. Dette omregnes til 6 heltidsplasser (250 dividert på 41). Merknader til utregningene kan eventuelt gis i kommentarfeltet på skjemaet.

Dersom kommunene har spørsmål til utfylling av skjemaet, så ta kontakt med barnehageansvarlig hos fylkesmannen.


Med hilsen

Eli Sundby (e.f.)

avdelingsdirektør

Thorstein Ouren

seniorrådgiver

Kopi: Alle fylkesmenn

Kommunenes Sentralforbund, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo

Vedlegg:

RAPPORTERINGSSKJEMA, FORVENTET UTBYGGING I 2005

Skjemaet sendes fylkesmannen i de respektive fylker senest innen 1. februar 2005

Kommunens navn: ..................................................... Kommunenr: .............................

Kommunale barnehager

I alt

Barn under tre år

Barn over tre år

Antall nye heltids barnehageplasser 1>

Private barnehager

I alt

Barn under tre år

Barn over tre år

Antall nye heltids barnehageplasser 1>

1 >Se brevet for nærmere veiledning om utfylling

Merknader (ev. bruk også baksiden av arket):

Opplysningene er gitt av (navn): .................................................... Dato: ......./....... - 2005

Direkte telefon: ................................ e-post: ...................................................................

Til toppen