Kort om reisegarantiordningen

Reisegarantifondet er en privat stiftelse som ble opprettet 1982. Reisegarantifondet har administrert garantiregler under flere lover som reisebyråloven og reisegarantiloven (nå opphevet).

I dag er reisegarantiordningen hjemlet i lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser (pakkereiseloven) kapittel 11. Loven gjennomfører rådsdirektiv av 13. juni 1990 (90/314/EØF) om pakkereiser (pakkereisedirektivet), herunder direktivets krav om en reisegarantiordning som sikrer forbrukere. Med hjemmel i pakkereiseloven § 11-6 er det fastsatt en forskrift om reisegaranti og stiftelsen Reisegarantifondet (reisegarantiforskriften av 10. mai 1996 nr. 422). Barne- og familiedepartementet fikk overført ansvaret for reisegarantiforskriften, og dermed det administrative ansvaret for Reisegarantifondet fra Nærings- og handelsdepartementet 1. juli 2001.

Pakkereiseloven § 11-1 fastslår at arrangør (reiseoperatør) av pakkereiser plikter å stille reisegaranti. Reisegaranti skal også stilles av formidler (typisk reisebyrå) av pakkereise for utenlandsk arrangør, hvis det ikke godtgjøres at arrangøren selv har stilt slik garanti.

Reisegarantiordningens formål er å sikre kunden som har kjøpt pakkereise mot tap ved betalingsudyktighet hos arrangøren:

  • dersom en reise blir avlyst, betaler fondet tilbake forskudd som kunden har innbetalt,
  • ved reiseavbrudd betales tilbake den del av vederlaget som svarer til ikke oppfylt ytelse,
  • utgifter til opphold og hjemreise dekkes dersom hjemreise er en del av arrangementet.

Reisegaranti består av:

  1. individuell garanti, og
  2. kollektiv garanti.

Med individuell garanti menes erklæring fra bank eller forsikringsselskap stilt overfor Reisegarantifondet. Reisegarantifondet kan godta at det stilles annen betryggende sikkerhet. Hovedtyngden av garantiordningen hviler på den individuelle sikkerhetsstillelsen. Arrangørene stilte til sammen ca. kr 949 mill. i individuell garanti i 2002.

Det skal videre innbetales et beløp til Reisegarantifondet - den kollektive garanti - som skal dekke krav som måtte overstige den individuelle garantien. Fondet har i dag oppbygget en egenkapital på ca. kr 30 mill.

Til toppen