Andre tildelingsbrev: 2010

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

SIFO

Positiv miljømerking

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene