Finansnæringens Hovedorganisasjon

Høringsuttalelse - gjennomføring av direktiv 2007/16/EF til direktiv 85/611/EØF (UCITS) mv.


Vi viser til departementets brev 26.06.2008 med Kredittilsynets forslag til implementering av kommisjonsdirektivet 2007/16/EF til gjennomføring av UCITS-direktivet.

Høringen omhandler egentlig to deler: Den første dreier seg om gjennomføringen av kommisjons-direktivet. Dette foreslås gjennomført ved endringer i derivatforskriften til verdipapirfondloven. Den andre delen innebærer forslag til endringer i verdipapirfondloven.

Finansnæringens Hovedorganisasjon har ikke merknader til Kredittilsynets forslag til endringene i verdipapirfondloven - endringer som medfører at definisjonen av omsettelige verdipapirer følger tilsvarende definisjoner i UCITS-regelverket av omsettelige verdipapirer. Dessuten presiseres at verdipapirfond må plassere sine midler i likvide eiendeler. Det siste må også antas å være i samsvar med gjeldende rett og god praksis i norsk fondsforvaltning.

FNH ser det som positivt at det nå endelig blir klargjort at verdipapirfond kan benytte seg av kredittderivater i sin kapitalforvaltning. Vi er likevel uenig med Kredittilsynet når de hevder at fond kun kan kjøpe derivater for å avdekke kredittrisiko knyttet til fordringer som fondet har plassert midler i. Vi er av den klare oppfatning at UCITs-regelverket også omfatter salg av kredittrisiko, dvs. at fondet har adgang til å påta seg kredittrisiko ved å utstede slike instrumenter. En slik risikotakning må selvsagt tilpasses de begrensningene som lov og derivatforskriften for verdipapirfond setter for den totale finansielle risikoen et verdipapirfond kan eksponere seg for. Innenfor en slik ramme er det etter vår oppfatning ingen prinsipiell forskjell på om et verdipapirfond investerer i obligasjoner eller andre fordringer med en viss kredittrisiko, eller om fondet utsteder kredittderivater med tilsvarende kredittrisiko.

I den forbindelse vises til CESRs Advice to the European Commission on Clarification of Definitions concerning Eligible Assets for Investments of UCITS, January 2006 (Ref: CESR/06-005). Denne anbefalingen punkt 178 etterlater etter vårt skjønn liten eller ingen tvil om at reguleringsmyndighetene i Europa mener at UCITS-fond må både kunne kjøpe og selge kredittderivater. Kredittilsynet gjør i høringsnotatet selv oppmerksom på denne anbefalingen fra CESR, men velger likevel å tolke direktivteksten i strid med denne anbefalingen. Etter vårt syn behøver teksten i gjennomføringsdirektivet på grunnlag av ordlyden ikke tolkes så restriktivt som det Kredittilsynet gjør. Med den klare anbefalingen fra CESRs side burde man i alle fall komme til et annet resultat. Kredittilsynet er selv med i CESR-samarbeidet, på lik linje med tilsynsmyndigheter fra EU-land. Norske myndigheter har derfor all grunn til å legge stor vekt på det som kommer av anbefalinger og tolkninger fra dette organets side.

Vi minner om at en helt sentral ide med UCITS-reguleringen er at verdipapirfond uten vanskeligheter kan markedsføres og selges på tvers av landegrensene innenfor EØS-området. Effektiv konkurranse forutsetter like rammevilkår.

På denne bakgrunn ber vi om at utkastet til endringer i derivatforskriften § 1 annet ledd tredje punktum justeres dit hen at det gis adgang for verdipapirfond både å kjøpe og selge kredittderivater.
 

fnh.pdf
Til toppen