Forsiden

Skatterevisorenes Forening

Høringsuttalelse vedrørende revisjonsplikten for små foretak


I skatte- og avgiftskontrollen, samt i kampen mot svart økonomi og skattekriminalitet, ser Skatterevisorenes Forening på den valgte revisor som en sentral, uavhengig støttespiller, og vi støtter derfor flertallet i at det fortsatt bør være revisjonsplikt for samtlige aksjeselskap, og samtidig også at det innføres lovbestemt revisjonsplikt for norske avdelinger av utenlandske foretak (NUF).

Det finnes en rekke interesser som er avhengige av å kunne stole på de regnskaper som legges frem i næringslivet. Vi vil holde et hovedfokus på det offentliges behov i dette bildet.

Velferdssamfunnet vårt er finansiert med fiskale inntekter som i all hovedsak bygger på selvdeklareringsprinsippet. Dette prinsippet forutsetter at man må ha tillit til kvaliteten på de innleverte oppgaver. Mangel på tillit må i nødvendig utstrekning kompenseres med veiledning, kontrolltiltak og revisjon, for at systemet skal være bærekraftig over tid. I Norge har systemet i stor grad basert seg på valgte revisors gjennomgang og attestasjon, med blant annet egne, lavere vesentlighetsgrenser for skatt og avgift. Dette har vært kombinert med en relativt lav bokettersynsfrekvens dekket av Skatteetaten.

Revisor har en sentral rolle i forbindelse med attestasjon av oppgaver overfor det offentlige, og dette er normalt eneste kontaktpunkt hvor uavhengige personer ser på regnskapsavleggelse og rapportering. Manglende attestasjoner innebærer kontrollimpulser for det offentlige, og dette er signaler som tas med under kontrollutvelgelsen.

Skatterevisorene har ved flere anledninger uttrykt bekymring for utviklingen innenfor Skatteetatens stedlige kontrollvirksomhet, med et stadig sterkere fokus på antall, og dermed mindre fokus på kvalitet i skatte- og avgiftsrevisjonen. Riksrevisjonen har nå også uttrykt tilsvarende bekymring for retningen kontrollene har tatt (dokument 1). Skatteetatens svekkede stedlige kontroll underbygger den viktige samfunnsmessige funksjon som valgt revisor har. Revisjon er et eget fagområde, og denne funksjonen kan ikke fullverdig overtas av for eksempel autorisert regnskapsføring. Kombinasjonen mellom revisjonskompetanse og revisors lovmessige uavhengighet er viktige forutsetninger for vektleggingen av den kontrollfunksjonen valgt revisor innehar.

I vårt daglige arbeid ser vi stadig vekk at betydelige problemstillinger er tatt opp av revisor, som ofte er den eneste uavhengige personen som er involvert i forbindelse med avgivelse av selskapets regnskaper og pliktige rapporteringer. Vissheten om at ens disposisjoner og veivalg skal settes under lupen av en profesjonell, uavhengig part, den valgte revisor, bidrar til en enorm forebyggende effekt. Denne er dessverre meget vanskelig å måle i kroner og øre, men at den er der, og at den er vesentlig, er hevet over enhver tvil.

I Norge kan virksomhetsetablering foretas helt uten personkontroll hos det offentlige. Revisor er imidlertid pålagt å kreve gyldig legitimasjon fra kunden ved opprettelse av kundeforhold (hvitvaskingsloven). Dette er et meget viktig hjelpemiddel i samfunnets bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Revisors rapporteringsplikt (etter hvitvaskingsloven) til Økokrim viser også en stigende tendens. Dette er rapporter som også tilflyter Skatteetaten, som benytter dette i forbindelse med bl.a. kontrollutvelgelse. Dette er viktige kontrollimpulser som vil forsvinne ved bortfall av revisjonsplikten, da vi antar at de fleste mindre AS da dessverre vil avskjedige sin revisor. Denne type kontrollimpulser vil også være meget relevant i forbindelse med NUF, et område med store kontrollutfordringer.

Kampen mot økonomisk kriminalitet og skattekriminalitet har vært, og er, sterkt i fokus for tiden. Se blant annet det regjeringsoppnevnte Skatteunndragelsesutvalget samt arbeidet med ny handlingsplan fra regjeringen mot økonomisk kriminalitet, og en rekke presseoppslag.

Et eventuelt bortfall av revisjonsplikten for små AS må kompenseres med økt kontroll fra Skatteetatens side, for at tilliten til de inngitte oppgaver og regnskaper skal kunne opprettholdes på forsvarlig nivå. Det er imidlertid illusorisk å se for seg en økt skattekontroll for oppimot 140.000 selskaper her til lands, og vår klare anbefaling er derfor å opprettholde revisjonsplikten for små AS, samt innføre den for NUF.

skatterevisorenes_forening.pdf