Nærings- og handelsdepartementet

Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene - Høring


Vi viser til Finansdepartementets brev av 22. september 2009 om ovennevnte.
Nærings- og handelsdepartementet har ikke merknader til saken.