Næringslivets Hovedorganisasjon

Høringssvar - Utkast til forskrift til lov om foretakspensjon


Det vises til brev fra Finansdepartementet av 21. august 2009.

Stortinget vedtok desember 2008 endringer i folketrygdloven, jf. Ot.prp. nr. 4 (2008-2009) om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner). Arbeidsavklaringspenger skal etter nevnte lovendring erstatte attførings- og rehabiliteringspenger, samt tidsbegrenset uførestønad.

Finansdepartementet ber i høringen "Utkast til forskrift til lov om foretakspensjon" om merknader til forslaget til utfyllende bestemmelser om fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger.

Forslaget vil ha betydning for personer som mottar arbeidsavklaringspenger i mer enn 12 måneder etter at ervervsevnen ble redusert, og som har rett til uførepensjon iht. foretakspensjonsloven.

NHO er fornøyd med den tidligere vedtatte lovendringen som åpner for utbetaling av uførepensjon fra private tjenestepensjoner i perioder der det utbetales
arbeidsavklaringspenger. Dette er et viktig punkt i forhold til:

  • Likebehandling mellom ansatte i offentlig og privat sektor
  • Sikrer at ansatte med uførepensjon i tjenestepensjonsordning får det pensjonsnivået som de har blitt forespeilet
  • Arbeidslinjen og motivasjonen til å komme tilbake på jobb. De økonomiske insentivene som gjorde at man fikk utbetalt uførepensjon fra en privat tjenestepensjon bare hvis man var på tidsbegrenset eller varig uførepensjon, og ikke mens man var på attføring og rehabilitering, var uheldige

Positive til at det gjøres fradrag i uførepensjon


NHO er i hovedsak positive til den forslåtte forskriften. Vi støtter at det gjøres fradrag i uførepensjonen som sikrer at det ikke utbetales utilsiktede høye samlede ytelser i de tilfeller der uførepensjonen fra tjenestepensjonen blir utbetalt i tillegg til arbeidsavklaringspenger. NHO ønsker imidlertid en noe annen modell for beregningen av fradraget i utbetalt uførepensjon enn det som er foreslått i høringen. Dette forslaget beskrives nærmere på neste side.

Det foreslås i høringen at det gjøres fradrag i utbetalingene fra en uførepensjon fra privat tjenestepensjon dersom beregnet ytelse (inkl. folketrygdens ytelse) utgjør mer enn 66 prosent av lønn. Fradraget i uførepensjonen, som skal utgjøre differansen mellom beregnet ytelse og 66 prosent av lønn, tilføres bedriftens premiefond.

NHO foreslår annen fradragsmodell


NHO ønsker imidlertid at forslaget endres slik at man i stedet for 66 prosent for alle, uavhengig av nivået på uførepensjonen i bedriftens ordning, setter inn det reelle nivået i den enkelte ordning (for eksempel 60 prosent, 66 prosent eller 70 prosent). Siden en offentlig ordning fort kan gi mer enn 66 prosent (på grunn av samordningsregelverket) antar vi at det ikke er noe prinsipielt i veien for at de få ordningene som er på 70 prosent kan få benytte dette nivået.

Fradraget kan da for eksempel settes til differansen mellom beregnede arbeidsavklaringspenger (66 prosent av lønn inntil 6 G) og beregnet folketrygd. Med denne løsningen vil det bli utbetalt tilsvarende beløp under både arbeidsavklaringspengeperioden og uførepensjonsperioden, og beløpet vil ha det nivået som er avtalt i tjenestepensjonen.

Fradraget bør tilføres premiefondet.

For tjenestepensjonsordninger som ikke har uførepensjonen beregnet som et nivå fastsatt ut fra lønn og beregnet folketrygd (jfr. alternativer i Lov om foretakspensjon § 5-2) kan departementets forslag benyttes. Vi antar dette vil dreie seg om et mindretall av ordningene.

Fripoliser må ikke omfattes


I fradragsreglene er det foreslått avkorting i uførepensjon fra private tjenestepensjons-ordninger. NHO forutsetter imidlertid at uførepensjoner fra fripoliser kommer til utbetaling fullt ut, og ikke blir omfattet av et tilsvarende fradragsregelverk.

Overgangsregler


Når det gjelder overgangsregler støtter NHO at de som pr. 1. mars 2010 fikk utbetalt attføringspenger eller rehabiliteringspenger fra 1. mars 2010 blir omfattet av den nye loven og forskriften når det gjelder fremtidige utbetalinger.

Imidlertid støtter vi ikke forslaget i §5-5 for hva som skal gjelde for de som allerede mottar tidsbegrenset uførestønad fra folketrygden, og som dermed frem til 1. mars 2010 har hatt rett på å få utbetalt hele uførepensjonsbeløpet fra tjenestepensjonen. Vi mener her at man bør søke å innføre et mest mulig konsistent regelverk, der samlede utbetalinger holder samme nivå uavhengig av hvilken folketrygdytelse man mottar. Personer som har fått innvilget tidsbegrenset uførestønad før 1. mars 2010 bør derfor også, slik vi ser det, omfattes av fradragsreglene. Det kan imidlertid innføres en overgangsperiode på for eksempel ett år frem til 1. mars 2011.
 

nho.pdf