Norsk Transportarbeiderforbund

Høring – NOU 2010:6 om pensjonslovene og folketrygdreformen


Vi viser til departementets høringsbrev av 5. mai 2010 vedlagt NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I.

Norsk Transportarbeiderforbund har følgende kommentarer til Banklovkommisjonens forslag:

I dag kan du ta ut Avtalefestet Pensjon (AFP) fra 62 år uten at dette nødvendigvis får konsekvenser for tjenestepensjonen. I noen tjenestepensjonsordninger blir den enkelte meldt ut av tjenestepensjonsordningen hvis vedkommende går av med 100 % AFP. Men det er relativt vanlig at det som en del av hvordan AFP er tilpasset i den enkelte bedrift at det er åpnet for at medlemmet kan bli stående i tjenestepensjonsordningen fram til ordinær pensjonsalder, 67 år. Dette gjelder både i ytelsespensjonsordninger og i innskuddspensjonsordninger. For den som går av med AFP har dette vært helt nødvendig for at alderspensjon fra 67 år ikke skal svekkes ved at en går av før 67 år med avtalefestet pensjon.

I Banklovkommisjonens forslag fjernes denne adgangen, alle skal ut av tjenestepensjonsordningen når de går av med full alderspensjon. Retten til at en kan stå i tjenestepensjonsordningene har vært ivaretatt ved at det er tatt inn en eksplisitt bestemmelse om dette både i lov om foretakspensjon (om ytelsespensjon) og i lov om innskuddspensjon. I lov om foretakspensjon heter det i § 3-10, 2. avsnitt: ”Arbeidstaker som mottar Avtalefestet Pensjon (AFP) kan fortsette som medlem av pensjonsordningen når dette følger av regelverket” (den enkelte pensjonsordningens regelverk). Dette foreslås strøket, se side 247 i NOU 2010:16. Tilsvarende bestemmelse finnes også i lov om innskuddspensjon § 4-4, avsnitt 2. Også dette foreslås strøket (NOU 2010:16 side 224).

Forslaget om å fjerne retten til å stå som medlem av tjenestepensjonsordningen fram til ordinær pensjonsalder på 67 år er ikke bare et angrep på den enkeltes pensjonsrettigheter, men også prinsipielt et svært betenkelig angrep på det arbeidet fagbevegelsen lenge har gjort for å sikre pensjonsrettighetene for de som har hatt og har behov for å gå av med tidligpensjon.

Økonomiske konsekvenser
Retten til å stå i tjenestepensjonsordningen ved avgang med AFP har vært sikret gjennom aktivt arbeid fra fagbevegelsen, både sentralt og lokalt i mange bedrifter. Dette er selvfølgelig fordi det har store konsekvenser for den enkeltes alderspensjon. Hvis en går av ved tidligpensjon ved 62 år risikerer en med det nye forslaget å miste 5 års pensjonsopptjening i tjenestepensjonsordningen. Med en inntekt på ca. 400 000 og en 66 % pensjonsordning kan dette dreie seg om opp til 10 000 i årlig pensjon, resten av livet. Med høyere inntekt mer.

Med en innskuddspensjonsordning på 5 % av inntekt mellom 1 og 6 G (mellom 75 000 og 450 000 kr) vil tapet i innskudd ved 5 års tidligere utmelding av pensjonsordningen være ca. 80 000. Tapet i årlig pensjon vil i innskuddspensjonsordningen være heit avhengig av avkastning, men i praksis kan det utgjøre et tap i pensjon på 10–12 000 i 10 år (vanlig antall år med uttak av pensjon i en innskuddspensjonsordning).

Forslag til løsning
Også i ny folketrygd opprettholdes pensjonsalder på 67 år, i den forstand at det er den alderen en må oppnå for å kunne få minstepensjon hvis en ikke har hatt inntekt. Også i banklovkommisjonens innstilling foreslås det at 67 år skal opprettholdes som beregningsalder når en skal utforme en ytelsespensjonsordning. Det bør derfor opprettholdes som en del både av lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon at ”Arbeidstaker som mottar avtalefestet pensjon (AFP) kan fortsette som medlem av pensjonsordningen fram til fylte 67 år når dette følger av regelverket”. Alternativet kan reglene endres slik at alle kan fortsette i pensjonsordningen fram til 67 år: ”Arbeidstakere som pensjoneres før 67 år kan fortsette som medlem fram til fylte 67 år når dette følger av regelverket.”

 


 

norsk_transportarbeiderforbund.pdf