Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Boks 2.1 Endringer i...

Boks 2.1 Endringer i anslagene for den økonomiske utviklingen i 1995 og 1996

Regjeringen la fram sine første årsanslag for utviklingen i norsk økonomi i 1995 i Nasjonalbudsjettet 1995 (NB95), publisert i oktober 1994. Siden da har en lagt fram anslag for 1995 i flere meldinger. Anslag for 1996 ble for første gang presentert i Revidert nasjonalbudsjett 1995 (RNB95). Tabellen under viser hvordan anslagene for 1995 og 1996 har endret seg.


Tabell 2.2 Finansdepartementets anslag på ulike tidspunkter. Prosentvis endring fra året før


19951996


NB95SA95 [1]RNB95NB96RNB95NB96

Handelspartnere:
Bruttonasjonalprodukt3332 3/432 3/4
Konsumpriser2 1/22 1/22 1/22 1/22 3/42 3/4
Tysk pengemarkedsrente [2]55 1/454 1/264 1/4
ECU-rente [2]5 3/466 1/2675 3/4
Norge:
Bruttonasjonalprodukt2,72,85,14,43,64,1
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,42,33,13,22,52,6
Privat konsum2,01,52,63,22,22,5
Offentlig konsum0,30,91,20,60,91,7
Bruttoinvesteringer, fastlandsbedriftene12,112,019,321,49,87,3
Boliginvesteringer12,012,019,913,610,29,3
Eksport av tradisjonelle varer6,17,07,55,06,45,0
Import av tradisjonelle varer4,64,05,89,05,54,3
Sysselsatte personer11 1/41 1/2211 1/2
Arbeidsledighetsrate (AKU)5555..4 3/4
Konsumprisindeksen1 1/22 1/42 1/22 1/2..2
Driftsoverskuddet (mrd. kroner)30,737,935,733,465,448,3
Politikkforutsetninger:
Overskudd på statsbudsjettet (mrd. kroner)÷20,9÷10,9÷6,1÷8,6..10,6
Aktivitetskorrigert budsjettoverskudd[3]3/41 1/43/41..1
Underliggende reell utgiftsvekst01/400..÷ 1/2

[1] Salderingsproposisjonen.
[2] Nominell 3-måneders eurorente. Årsgjennomsnitt.
[3] Olje-, aktivitets- og rentekorrigert overskudd, endring fra foregående år. Prosent av BNP for Fastlands-Norge.


For 1995 er vurderingene av utviklingen i internasjonal økonomi om lag som forutsatt for et år siden, selv om det nå har vært en viss nedjustering av BNP-veksten. Oppgangen i norsk økonomi ser derimot ut til å bli vesentlig sterkere enn antatt i nasjonalbudsjettet for et år siden. Oppjusteringene av vekstratene gjelder både privat konsum, offentlig konsum og investeringene i fastlandsbedriftene. Oppgangen i innenlandsk etterspørsel har ledet til en markert oppjustering av veksten i importen av tradisjonelle varer, men også den innenlandske produksjonsveksten øker mer enn tidligere regnet med. Sterkere vekst i norsk økonomi i 1995 har gitt en økning i antall sysselsatte personer på om lag det dobbelte av hva en regnet med for ett år siden. Anslaget på arbeidsledigheten er likevel det samme fordi en samtidig har hatt sterk vekst i arbeidsstyrken. Konsumprisveksten ligger an til å bli noe høyere enn hva som ble lagt til grunn for ett år siden, først og fremst som følge av økningen i momssatsen fra 1. januar i år.

Anslagene for 1996 er ikke vesentlig endret siden RNB95. Den største forskjellen er at utviklingen i internasjonal økonomi ser ut til å bli noe svakere. Dette har ledet til en mer ekspansiv pengepolitikk, og renteanslagene for 1996 er derfor nedjustert sammenliknet med Revidert nasjonalbudsjett. For norsk økonomi har dette ledet til en viss oppjustering av anslagene for veksten i privat konsum. For øvrig er anslaget for overskuddet på driftsbalansen overfor utlandet nedjustert som følge av lavere oljepris.


Til toppen