Rammer for planen

Rammer for planen

I Soria Moria-erklæringen ble det lagt opp til at Stortinget skal få til behandling en nasjonal helseplan hvert fjerde år, og at fylkeskommunene skal delta i utarbeidelsen av planen. Nasjonal helseplan (2007 – 2010) skal legges fram i tilknytning til St.prp. nr. 1 (2006-2007).

Nasjonal helseplan vil ha som mål å trekke opp et rammeverk for utviklingen av helsetjenesten. Planen skal understøtte at utviklingen av de ulike delene av helsetjenesten (forebygging, primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjeneste, rehabilitering, pleie- og omsorgstjenesten) får et helhetlig perspektiv. Det pågår egne utviklingstiltak på flere områder, blant annet gjennom arbeidet med en stortingsmelding om pleie- og omsorgstjenestene. Arbeidet med Nasjonal helseplan vil gi mulighet til å styrke helhetsperspektivet.

Nasjonal helseplan vil være en dynamisk plan hvor den enkelte fireårige plan primært konsentrer seg om områder der det særlig gjør seg gjeldende behov for klargjøring av politiske mål og rammer for utviklingen. Det nye foretakssystemet har vært gjennom en første etableringsfase, og i alle fem regionale helseforetak arbeides det nå med planer for den videre utviklingen. Det er derfor viktig at det er klarlagt hvilke nasjonale mål og rammer som skal ligge til grunn for planarbeidet, herunder på hvilke områder det skal gjennomføres nasjonale fellestiltak.. Helseplanen for årene 2007 – 2010 vil primært avklare nasjonale rammer og ikke spesifikk løsningene i den enkelte helseregion. Videre legges det opp til at denne helseplanen skal skissere prosessene framover – blant annet slik at hensynet til medvirkning blir ivaretatt.